Phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay

Bài viết Phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay tập trung làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta thời gian qua, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, từ đó đề xuất một số nội dung, biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trong thời gian tới. | Phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay Nguyễn Thị Quyết Nhận ngày 30 tháng 12 năm 2021. Chấp nhận đăng ngày 24 tháng 4 năm 2022. Tóm tắt Phát triển nguồn nhân lực là vấn đề trung tâm cơ bản xuyên suốt ở nước ta hiện nay. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh một quốc gia muốn phát triển nhanh và bền vững cần phải dựa vào ba yếu tố cơ bản là áp dụng công nghệ mới phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao luôn giữ vai trò quyết định và trực tiếp đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuỳ thuộc vào mỗi giai đoạn lịch sử yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra phát triển nguồn nhân lực có những yêu cầu mới về nội dung phương pháp. Bài viết tập trung làm rõ thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta thời gian qua đánh giá những ưu điểm hạn chế chỉ ra nguyên nhân của hạn chế từ đó đề xuất một số nội dung biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trong thời gian tới. Từ khoá Phát triển nguồn nhân lực thực trạng giải pháp Việt Nam. Phân loại ngành Triết học Abstract Human resource development is a central fundamental and thorough issue in Vietnam today. Historical practice has proven that for a country to develop quickly and sustainably it needs to rely on three basic factors namely the application of new technologies the development of modern infrastructure and the improvement of the quality of human resources force. Among them human resources especially high-quality human resources always play a decisive and direct role in the development of production forces and speed of economic growth. Depending on each historical period the requirements and tasks of the revolution human resource development has new requirements in terms of content and methods. The article focuses on clarifying the current situation of human resource development in Vietnam over the recent time assessing the advantages and limitations pointing out the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
277    265    1    25-06-2024
169    80    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.