Nghiên cứu hiện tượng dòng điện tích trong dầu khoáng trắng

Bài viết Nghiên cứu hiện tượng dòng điện tích trong dầu khoáng trắng trình bày các kết quả nghiên cứu về hiện tượng dòng điện tích trong dầu khoáng trắng. Thí nghiệm được thực hiện với hệ thống điện cực mũi nhọn - bảng phẳng với khoảng cách điện cực là 8 cm dưới tác dụng của điện áp bước. | 20 Nguyễn Văn Dũng NGHIÊN CỨU HIỆN TƯỢNG DÒNG ĐIỆN TÍCH TRONG DẦU KHOÁNG TRẮNG A STUDY ON THE PHENOMENON OF STREAMERS IN WHITE MINERAL OIL Nguyễn Văn Dũng Trường Đại học Cần thơ nvdung@ Tóm tắt - Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về hiện Abstract - This paper presents the results of a study on streamers in tượng dòng điện tích trong dầu khoáng trắng. Thí nghiệm được white mineral oil. The experiments have been performed with a point- thực hiện với hệ thống điện cực mũi nhọn - bảng phẳng với khoảng plane electrode system with a distance of 8 cm among the electrodes cách điện cực là 8 cm dưới tác dụng của điện áp bước. Ảnh hưởng under the effect of step voltage. The influence of the amplitudes and của độ lớn và cực tính của điện áp tác dụng lên hiện tượng dòng polarities of the voltage on streamers has been carefully investigated điện tích được khảo sát chi tiết. Điện áp tác dụng tăng làm thay đổi in detail. It is observed that the increased voltage changes the shapes hình dạng và vận tốc di chuyển dòng điện tích dẫn đến hình thành and speeds of the streamers which results in different propagation các loại dòng điện tích khác nhau. Khi điện áp tác dụng vượt quá modes. As the voltage in effect exceeds a threshold value the một giá trị ngưỡng vận tốc dòng điện tích tăng đột ngột. Dòng điện velocities of the streamers increase sharply. Positive streamers tích dương di chuyển với tốc độ cao hơn nhưng có điện áp phóng propagate with higher velocities but they have lower breakdown and điện và điện áp gia tốc nhỏ hơn so với dòng điện tích âm. Trong acceleration voltages compared to negative streamers. During the quá trình di chuyển của dòng điện tích ghi nhận được sự xuất hiện propagation of the streamers the appearance of current and light của xung dòng điện và xung ánh sáng. Nguyên nhân gây chuyển pulses has been recorded. The reason for the transition from low to từ dòng điện tích loại chậm sang nhanh được thảo luận. fast mode streamers is to be .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.