Independent component analysis P11

ICA by Tensorial Methods One approach for estimation of independent component analysis (ICA) consists of using higher-order cumulant tensor. Tensors can be considered as generalization of matrices, or linear operators. Cumulant tensors are then generalizations of the covariance matrix. The covariance matrix is the second-order cumulant tensor, and the fourth order tensor is defined by the fourth-order cumulants cum(xi xj xk xl ). For an introduction to cumulants, see Section . As explained in Chapter 6, we can use the eigenvalue decomposition of the covariance matrix to whiten the data. This means that we transform the data so that second-order correlations. | Independent Component Analysis. Aapo Hyvarinen Juha Karhunen Erkki Oja Copyright 2001 John Wiley Sons Inc. ISBNs 0-471-40540-X Hardback 0-471-22131-7 Electronic 11 ICA by Tensorial Methods One approach for estimation of independent component analysis ICA consists of using higher-order cumulant tensor. Tensors can be considered as generalization of matrices or linear operators. Cumulant tensors are then generalizations of the covariance matrix. The covariance matrix is the second-order cumulant tensor and the fourth order tensor is defined by the fourth-order cumulants cum x Xj Xk xi . For an introduction to cumulants see Section . As explained in Chapter 6 we can use the eigenvalue decomposition of the covariance matrix to whiten the data. This means that we transform the data so that second-order correlations are zero. As a generalization of this principle we can use the fourth-order cumulant tensor to make the fourth-order cumulants zero or at least as small as possible. This kind of approximative higher-order decorrelation gives one class of methods for ICA estimation. DEFINITION OF CUMULANT TENSOR We shall here consider only the fourth-order cumulant tensor which we call for simplicity the cumulant tensor. The cumulant tensor is a four-dimensional array whose entries are given by the fourth-order cross-cumulants of the data cum xj Xj Xk xi where the indices are from 1 to n. This can be considered as a four- dimensional matrix since it has four different indices instead of the usual two. For a definition of cross-cumulants see Eq. . In fact all fourth-order cumulants of linear combinations of Xi can be obtained as linear combinations of the cumulants of a . This can be seen using the additive 229 230 ICA BY TENSO RIAL METHODS properties of the cumulants as discussed in Section . The kurtosis of a linear combination is given by kurt cum 2 WjXi WjXj Wk k wiXi i i j k I w w w wfcum xi Xj Xk xi ijkl Thus the fourth-order cumulants contain all .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
31    1173    49
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    265    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.