Real time digital signal processing P4

Frequency Analysis Frequency analysis of any given signal involves the transformation of a time-domain signal into its frequency components. The need for describing a signal in the frequency domain exists because signal processing is generally accomplished using systems that are described in terms of frequency response. Converting the time-domain signals and systems into the frequency domain is extremely helpful in understanding the characteristics of both signals and systems. In Section , the Fourier series and Fourier transform will be introduced. The Fourier series is an effective technique for handling periodic functions. It provides a method for expressing a periodic function as. | Real-Time Digital Signal Processing. Sen M Kuo Bob H Lee Copyright 2001 John Wiley Sons Ltd ISBNs 0-470-84137-0 Hardback 0-470-84534-1 Electronic 4 Frequency Analysis Frequency analysis of any given signal involves the transformation of a time-domain signal into its frequency components. The need for describing a signal in the frequency domain exists because signal processing is generally accomplished using systems that are described in terms of frequency response. Converting the time-domain signals and systems into the frequency domain is extremely helpful in understanding the characteristics of both signals and systems. In Section the Fourier series and Fourier transfomi will be introduced. The Fourier series is an effective technique for handling periodic functions. It provides a method for expressing a periodic function as the linear combination of sinusoidal functions. The Fourier transform is needed to develop the concept of frequency-domain signal processing. Section introduces the z-transform its important properties and its inverse transform. Section shows the analysis and implementation of digital systems using the z-transform. Basic concepts of discrete Fourier transforms will be introduced in Section but detailed treatments will be presented in Chapter 7. The application of frequency analysis techniques using MATLAB to design notch filters and analyze room acoustics will be presented in Section . Finally real-time experiments using the TMS320C55x will be presented in Section . Fourier Series and Transform In this section we wi 11 introduce the representation of analog periodic signals using Fourier series. We will then expand the analysis to the Fourier transform representation of broad classes of finite energy signals. Fourier Series Any periodic signal x t can be represented as the srn of an infinite number of harmonically related sinusoids and complex exponentials. The basic mathematical representation of periodic .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
31    1173    49
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    166    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.