Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Phòng GD&ĐT TP Hội An

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2021-2022 có đáp án - Phòng GD&ĐT TP Hội An" dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi. Chúc các bạn thi tốt! | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI AN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Trường . NĂM HỌC 2021-2022 Họ và tên HS . MÔN TIẾNG ANH LỚP 7 Lớp 7 Thời gian làm bài 45 phút Không kể thời gian giao đề Số báo danh Chữ kí của giám thị 1 Chữ kí của giám thị 2 Số thứ tự Số phách - Chữ kí của giám khảo 1 Điểm Số thứ tự Số phách Chữ kí của giám khảo 2 I. LANGUAGE COMPONENT 3 0pts A. Find the word which has a different sound in the part underlined. 0 5pts 1. A. rubbish B. information C. sugar D. sauce 2. A. provided B. stopped C. worked D. finished B. Choose A B C or D to complete each sentence. 2 5pts 3. Simon _bird-watching. He thinks it is boring. A. loves B. doesn t love C. loving D. not loving 4. People in the countryside have less stress _ they usually live longer. A. so B. and C. but D. or 5. We _to Hanoi several times but last summer we _ there by train. A. flew- went B. has flown- went C. have flown- went D. have flown- have gone 6. Don t eat that type of fish or you may have a an _. A. allergy B. energy C. sunburn D. spot 7. We can ask people to _warm clothes in order to help people in flooded areas. A. get B. clean C. donate D. tutor 8. Nam is so _. He loves painting and usually has neu ideas. B. shy C. creative D. helpful 9. I haven t got _bread left for lunch. A. a B. an C. any D. some 10. I don t like dance music and my mother doesn t _because it is too noisy. A. too B. same C. different D. either 11. I _ reading books interesting because I can know a lot of cultures in the world A. think B. say C. tell D. find 12. Which sentence is closest in meaning to the sentence below Thanh is the most intelligent student in my class. A. Thanh doesn t study in my class. B. No students in my class are as intelligent as Thanh. C. Thank is not intelligent as I think. D. All students in my class are not intelligent. II. READING 2 5pts A. Read the text carefully and circle the best options A B or C to fill in the gaps. 1 5pts We need calories or energy to do things every day. For .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    53    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.