Cấu trúc di truyền của quần thể 1. Quần thể tự phối Tự phối hay giao phối

Cấu trúc di truyền của quần thể 1. Quần thể tự phối Tự phối hay giao phối gần (gọi chung là nội phối) làm cho quần thể dần dần bị phân thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau. Trải qua nhiều thế hệ nội phối, các gen ở trạng thái dị hợp chuyển sang trạng thái đồng hợp. Số thể dị hợp giảm dần, số đồng hợp tăng dần. Sơ đồ 1: Sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ 2. Quần thể giao phối a/ Tính đa hình của quần thể. | Câu trúc di truyên của quần thể 1. Quần thể tự phối Tự phối hay giao phối gần gọi chung l à nội phối làm cho quần thể dần dần bị phân thành những dòng thuần có kiểu gen khác nhau. Trải qua nhiều thế hệ nội phối các gen ở trạng thái dị hợp chuyển sang trạng thái đồng hợp. Số thể dị hợp giảm dần số đồng hợp tăng dần. Sơ đồ 1 Sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể tự phối qua các thế hệ 2. Quần thể giao phối a Tính đa hình của quần thể giao phối Quá trình giao phối là nguyên nhân làm cho quần thể đa hình về kiểu trên sự đa hình về kiểu trên tạo nên sự đa hình về kiểu hình. Chẳng hạn một gen A có a alen ai và a2 qua giao phối tự do ra 3 tổ hợp a1a1 a2a2. Nếu gen A có 3 alen a1 a2 a3 sẽ tạo ra 6 tổ hợp a1a1 a1a2 a1a3 a2a2 a2a3 a3a3. Tổng quát nếu gen A có r alen thì qua giao phối tự do số tổ hợp về gen A sẽ là GA r r -1 2 Nếu có 2 gen A và B nằm trên những nhiễm sắc thể khác nhau thì số tổ hợp các alen về cả 2 gen A và B cùng một lúc sẽ là G g A x g B Ví dụ gen A có 3 alen gen B có 4 alen thì G 6 x 10 60. Tất cả các tổ hợp gen trong quần thể tạo nên vốn gen gen pool của quần thể đó. Sự đa hình về kiểu trên bao giờ cũng phong phú hơn sự đa hình về kiểu hình vì sự biểu hiện kiểu hình của một alen đòi hỏi những tổ hợp đen xác định và điều kiện ngoại cảnh thuận lợi. Một quần thể được gọi là đa hình khi trong quần thể tồn tại nhiều kiểu hình khác nhau ở trạng thái cân bằng tương đối ổn định. Trong một quần thể có thể đa hình về tính trạng này nhưng đơn hình về tính trạng khác. b Tần số tương đối của các alen trong quần thể giao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.