Chọn lọc tự nhiên tác động lên thành phần di truyền của quần thể Cả ba

Chọn lọc tự nhiên tác động lên thành phần di truyền của quần thể Cả ba quá trình gây biến đổi tần số gene đã xét trên đây đều có một điểm chung là không một quá trình nào định hướng đối với sự thích nghi (adaptation). Theo nhận định của một số tác giả (Mayer 1974; Ayala và Kiger 1980), các quá trình này là ngẫu nhiên đối với sự thích nghi, do đó tự thân chúng sẽ phá hoại tổ chức và các đặc tính thích nghi của sinh vật. . | Chọn lọc tự nhiên tác động lên thành phần di truyền của quần thể Cả ba quá trình gây biến đổi tần số gene đã xét trên đây đều có một điểm chung là không một quá trình nào định hướng đối với sự thích nghi adaptation . Theo nhận định của một số tác giả Mayer 1974 Ayala và Kiger 1980 các quá trình này là ngẫu nhiên đối với sự thích nghi do đó tự thân chúng sẽ phá hoại tổ chức và các đặc tính thích nghi của sinh vật. Chỉ có chọn lọc tự nhiên natural selection mới là quá trình thúc đẩy sự thích nghi và hạn chế các hiệu quả phá hoại tổ chức của các quá trình khác. Trong ý nghĩa đó chọn lọc tự nhiên là quá trình tiến hóa khốc liệt nhất bởi vì chỉ có nó mới có thể giải thích được bản chất thích nghi tính đa dạng diversity và có tổ chức cao của các sinh vật. Ý tưởng về chọn lọc tự nhiên như là quá trình nền tảng là động lực của sự biến đổi tiến hóa do Charles Darwin và Alfred Russel Wallace độc lập đưa ra năm 1858. Lý luận tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên đã được phát triển đầy đủ với chứng cứ ủng hộ xác đáng trong cuốn Nguồn gôc các loài The Origin of Species do Darwin xuất bản năm 1859. Theo Hartl et al 1988 1997 trên quan điểm thuyết tổng hợp hiện đại có thể hình dung chọn lọc tự nhiên xảy ra dựa trên ba điểm chính 1 Ở mọi sinh vật đời con được sinh ra nhiều hơn số sống sót và sinh sản 2 Các cá thể khác nhau về khả năng sống sót và sinh sản và phần lớn những khác biệt này là do kiểu gene 3 Trong mỗi thế hệ các kiểu gene sống sót sẽ sinh sản nhiều hơn và quyết định sự phân bố lại các kiểu gene ở thế hệ sau. Hậu quả là các allele tăng cường sự sống sót và sinh sản sẽ gia tăng tần số từ thế hệ này sang thế hệ khác và quần thể đó sẽ ngày càng sống sót và sinh sản tốt hơn với môi trường của nó. Trên quan điểm đó chọn lọc tự nhiên được định nghĩa là sự sống sót và sinh sản biệt hóa của các kiểu gene. Để hiểu được các tác dụng của chọn lọc lên biến dị di truyền ta phải xét xem độ phù hợp tương đối relative fitness của các kiểu gene khác nhau. Nó có nhiều thuật ngữ đồng nghĩa như

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
123    11    1    10-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.