Dòng gene hay sự di nhập cư Di-nhập cư (migration) hay dòng gene (gene flow) là sự di

Dòng gene hay sự di nhập cư Di-nhập cư (migration) hay dòng gene (gene flow) là sự di chuyển của các cá thể từ một quần thể này sang một quần thể khác, kéo theo việc đưa vào các allele nhập cư mới thông qua sự giao phối và sinh sản sau đó. Như vậy, dòng gene không làm thay đổi các tần số allele của cả loài, nhưng có thể làm biến đổi cục bộ (tần số allele so với nguyên lý H-W) khi tần số các allele của những cá thể di cư tới là khác với của các. | Dòng gene hay sự di nhập cư Di-nhập cư migration hay dòng gene gene flow là sự di chuyển của các cá thể từ một quần thể này sang một quần thể khác kéo theo việc đưa vào các allele nhập cư mới thông qua sự giao phối và sinh sản sau đó. Như vậy dòng gene không làm thay đổi các tần số allele của cả loài nhưng có thể làm biến đổi cục bộ tần số allele so với nguyên lý H-W khi tần số các allele của những cá thể di cư tới là khác với của các cá thể cư trú tại chỗ. Giả sử các cá thể từ các quần thể xung quanh di cư tới một quần thể địa phương ta nghiên cứu với tốc độ m mỗi thế hệ và giao phối với các cá thể cư trú ở đó. Và cũng giả sử rằng tần số allele A của quần thể nguồn gene nhập cư là P và của quần thể nghiên cứu là po. Khi đó ở thế hệ thứ nhất sau nhập cư tần số allele A của quần thể nghiên cứu sẽ là P1 1 - m po mP Po - m po - P Sự biến đổi Ap về tần số allele sau một thế hệ là Ap p1 - po Thay trị số p1 thu được ở trên ta có Ap - m po - P Điều đó có nghĩa là tỷ lệ các cá thể di cư càng lớn và sự chênh lệch giữa hai tần số allele càng lớn thì đại lượng Ap càng lớn. Lưu ý rằng Ap 0 chỉ khi hoặc m 0 hoặc po - P 0. Như vậy trừ phi sự di cư dừng lại m 0 còn thì tần số allele sẽ tiếp tục biến đổi cho đến khi nó trở nên giống nhau giữa quần thể địa phương và quần thể phụ cận po - P 0 . Sau thế hệ thứ nhất hiệu số về tần số allele giữa hai quần thể trên là pl - P po - m po - P - P 1 - m po - P Tương tự sau thế hệ thứ hai hiệu số về tần số allele đó sẽ là p2 - P 1 - m 2. po - P Và sau n thế hệ di cư ta có Pn - P 1 - m n. po - P Công thức này cho phép ta tính toán hiệu quả của n thế hệ di cư ở tốc độ m nào đó nếu như biết được tần số các allele khởi đầu po và P pn 1 - m n. po - P P Hoặc nếu như biết được tần số các allele khởi đầu po và P tần số allele của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
123    91    1    11-12-2023
101    246    5    11-12-2023
1    518    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.