Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối 1. Định luậtHardy-weinberg Năm 1908,

Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối 1. Định luậtHardy-weinberg Năm 1908, nhà toán học người Anh . Hardy và một bác sĩ người Đức là W. Weinberg đã độc lập nghiên cứu, đồng thời phát hiện ra quy luật phân bố các kiểu gen và kiểu hình trong quầnthể giao phối. Nội dung định luật chỉ ra rằng, trongnhững điều kiện nhất định, thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ nay sang thế hệ khác. Ví dụ trong. | Trạng thái cân băng của Ầ X . 1 Ấ. quân thê giao phôi 1. Định luậtHardy-weinberg Năm 1908 nhà toán học người Anh . Hardy và một bác sĩ người Đức là W. Weinberg đã độc lập nghiên cứu đồng thời phát hiện ra quy luật phân bố các kiểu gen và kiểu hình trong quầnthể giao phối. Nội dung định luật chỉ ra rằng trongnhững điều kiện nhất định thì trong lòng một quần thể giao phối tần số tương đối của các alen ở mỗi gen có khuynh hướng duy trì không đổi từ thế hệ nay sang thế hệ khác. Ví dụ trong trường hợp đơn giản gen A có 2 alen là A và a thì trong quần thể có 3 kiểu trên AA Aa aa. Giả sử các kiểu gen trong quần thể ở thế hệ xuất phát là 0 64AA 0 32Aa 0 04aa 1 thì tần số tương đối củaalen A là và tần số tươngđốicủaalen a là 0 04 0 32 2 0 2 Tần số của A so với a ở thế hệ xuất phát là 0 64 0 32 2 0 8 A a 0 8 0 2. T ỷ lệ này có nghĩa là trong số các giao tử đực cũng như giao tử cái số giao tử mang alen A chiếm 80 c òn sốgiao tử mang alen a chiếm 20 . Khi tổ hợp tử do các loại giao tử này tạo ra thế hệ tiếptheo như sau Ổ 0 8A 0 2a 0 8A 0 64AA 0 16Aa 0 2a 0 16Aa 0 04aa Tần số tương đối các kiểu gen ở thế hệ này là 0 64AA 0 32Aa 0 04aa 1 và tần sốtương đối các alen A a 0 8 0 2 Trong các thế hệ tiếp theo tần số đó vẫn không thay đổi. Tổng quát Nếu một gen A có 2 alen A với tần số p a với tần số q thì ta có công thức P2AA 2pqAa q2 aa 1 . Lưuý rằng p2 2pq q2 p q 2 1 P q 1 q 1 - p Do đó sự phân bố các kiểu trên còn có thể diễnđạt bằng pA 1 - p a 2

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    69    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.