Tự thụ tinh (self_fertilization) Kiểu cực đoan nhất của nội phối là sự tự

Tự thụ tinh (self_fertilization) Kiểu cực đoan nhất của nội phối là sự tự thụ tinh, trong đó hạt phấn và noãn (hay tinh trùng và trứng) được sinh ra trên cùng một cá thể. Hình thức sinh sản này phổ biến ở một số nhóm thực vật. | Tự thụ tinh self-fertilization Kiểu cực đoan nhất của nội phối là sự tự thụ tinh trong đó hạt phấn và noãn hay tinh trùng và trứng được sinh ra trên cùng một cá thể. Hình thức sinh sản này phổ biến ở một số nhóm thực vật. Trong trường hợp tự thụ tinh hoàn toàn một quần thể được phân thành nhiều dòng nội phối mau chóng trở nên đồng hợp cao độ. Đó là trường hợp các dòng đậu thuần chủng được sử dụng bởi Mendel. Bảng 1 Sự biến đổi tần số kiểu gene trong một quần thể khởi đầu với chỉ những thể dị hợp tự thụ tinh hoàn toàn qua nhiều thế hệ Tần số kiểu gene Tần số allele Hệ số nội phối Thế hệ AA Aa aa a F _ 0 0 1 0 0 5 0 1 1 4 1 2 1 4 0 5 1 2 2 3 8 1 4 3 8 0 5 3 4 . 1-1 2 1-1 2 n 2 1 2n 2 0 5 1- -1 2n œ 1 2 0 1 2 0 5 1 Để minh họa cho điều này ta giả sử ở thế hệ bố mẹ có ba kiểu gene AA Aa và aa với tần số tương ứng là P H và Q. Khi sự tự thụ phấn là hoàn toàn các kiểu gene AA và aa sinh ra đời con tương ứng toàn là AA và aa còn kiểu gene Aa theo quy luật phân ly Mendel sẽ cho đời con gồm một nửa là Aa và nửa kia phân đồng đều cho hai kiểu đồng hợp AA v à aa. Khi đó tần số của các kiểu gene AA Aa và aa ở thế hệ con tương ứng là P H H và Q H . Như vậy sau một thế hệ tự thụ tinh hoàn toàn tần số thể dị hợp giảm đi một nửa so với bố mẹ trong khi tần số của hai kiểu đồng hợp tăng lên. Để hiểu rõ sự nội phối làm thay đổi các tỷ lệ kiểu gene ra sao ta hãy xét quần thể ban đầu gồm chỉ những thể dị hợp Aa khi tự thụ tinh hoàn toàn qua nhiều thế hệ bảng . Vì cứ sau mỗi thế hệ mức dị hợp tử lại giảm đi một nửa so với thế hệ trước nó nên ở thế hệ thứ n mức dị hợp bằng V n của trị số ban đầu Hn V1 Ị0 trong đó H0 và Hn là tỷ lệ thể .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
283    544    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.