Phương pháp định tính và định lượng trong việc xác định tỷ lệ phần trăm tác phẩm được phép sao chép theo pháp luật của CHLB Đức và Việt Nam

Bài viết Phương pháp định tính và định lượng trong việc xác định tỷ lệ phần trăm tác phẩm được phép sao chép theo pháp luật của CHLB Đức và Việt Nam trình bày các phương pháp xác định một tỷ lệ phần trăm sao chép hợp lý tác phẩm qua kinh nghiệm của luật bản quyền của Cộng hòa liên bang Đức và Việt Nam, và đề xuất sửa đổi, bổ sung những ngoại lệ của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. | KINH NGHIỆM QUỐC TẾ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP THEO PHÁP LUẬT CỦA CHLB ĐỨC VÀ VIỆT NAM1 Nguyễn Thái Cường TS. GV. Khoa Luật Dân Sự Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh Thông tin bài viết Tóm tắt Từ khóa Sao chép tác phẩm Một trong những ngoại lệ của quyền tác giả là người dùng có thể sao chép Luật bản quyền Cộng hòa Liên tác phẩm của người khác mà không xin phép không trả tiền. Nguyên tắc này bang Đức. xuất phát từ học thuyết về sự cân bằng lợi ích giữa các chủ thể và lợi ích của cộng đồng trong việc sao chép tác phẩm. Việc sao chép phải đáp ứng điều Lịch sử bài viết kiện trong phương pháp ba bước thử của quyền sử dụng hợp lý tác phẩm. Trong thực tiễn cách tốt nhất để đo lường sự cân bằng lợi ích là dựa vào tiêu Nhận bài 29 10 2021 chí số lượng tác phẩm được sao chép phải đáp ứng những tỷ lệ phần trăm nhất Biên tập 21 12 2021 định. Trong phạm vi bài viết viết này tác giả trình bày các phương pháp xác Duyệt bài 24 12 2021 định một tỷ lệ phần trăm sao chép hợp lý tác phẩm qua kinh nghiệm của luật bản quyền của Cộng hòa liên bang CHLB Đức và Việt Nam và đề xuất sửa đổi bổ sung những ngoại lệ của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Article Infomation Abstract Keywords Reproduction One of the exceptions to copyright is that users may reproduce an art work Copyright Law Federal Republic without permission from without payment to the owner. This principle of Germany. comes from the doctrine of the balance of interests between subjects and the interests of the community in reproducing works. Reproduction must meet Article History the conditions of the three-step test of fair use the number of works being reproduced must meet certain percentages. Within the scope of this article the Received 29 Oct. 2021 author presents methods for determining a reasonable percentage of a work s Edited 21 Dec. 2021 reproduction through the experience of the copyright laws of the Federal Approved 24 Dec. 2021 Republic of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    155    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.