Triển khai Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết Triển khai Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho ngân hàng thương mại Việt Nam trình bày kinh nghiệm triển khai ICAAP tại một số quốc gia trên thế giới. | THỰC TIỄN amp KINH NGHIỆM QUỐC TẾ Triển khai Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ- Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho ngân hàng thương mại Việt Nam Nguyễn Thùy Dương Ngày nhận 20 02 2017 Ngày nhận bản sửa 22 02 2017 Ngày duyệt đăng 14 03 2017 Trong khi trụ cột 1 của Hiệp ước Basel đưa ra khung pháp lý về duy trì yêu cầu vốn đảm bảo rủi ro tín dụng rủi ro thị trường rủi ro hoạt động Trụ cột 2 tập trung vào khía cạnh yêu cầu đủ vốn nội bộ và vốn kinh tế. Để đảm bảo đủ vốn các ngân hàng yêu cầu phải thiết lập Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ ICAAP để đảm bảo có thể xác định đo lường rủi ro cá biệt và tổng rủi ro từ đó tính vốn nội bộ và vốn kinh tế cần thiết bù đấp các rủi ro đó. ICAAP là một yêu cầu quan trọng đảm bảo ổn định tài chính. Trên cơ sở triển khai ICAAP tại một số quốc gia trên thế giới bài viết rút ra các bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại NHTM Việt Nam. Từ khóa Quy trình đánh tính đầy đủ vốn nội bộ rủi ro Vốn kinh tế Vốn bù đắp rủi ro khả năng chịu đựng rủi ro Giá trị chịu rủi ro VaR. Học viện Ngân hàng Tạp chí Khoa học amp Đào tạo Ngân hàng ISSN 1859 - 011X 63 Số 178 Tháng 3 2017 THỰC TIỄN amp KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 1. Giới thiệu mở cần được giải quyết Oralce . Thực hiện ICAAP tại các 2009 . Các cơ quan giám sát ngân hàng thương mại Áo Quy trình đánh giá tính đầy đủ chỉ đưa ra những nguyên tắc vốn nội bộ ICAAP- Internal và khuôn khổ rộng lớn mà các Khung Basel 2 là cơ sở cho Capital Adequacy Assessment ngân hàng cần áp dụng trong ICAAP Chỉ thị EU số 48 2006 Process - là một khái niệm mới quá trình thực hiện ICAAP trong EC về yêu cầu mức đủ vốn là trong Basel 2 được xuất hiện các văn bản ban hành. Mỗi ngân tiêu chuẩn hợp pháp ràng buộc. trong Khung đầy đủ vốn mới hàng nên quyết định một cách Các quy định về ICAAP tại Áo công bố vào tháng 6 2004 Basel độc lập quá trình đánh giá vốn đều được quy định rõ ràng. Năm Committee on Banking Regula- nội bộ riêng của mình và sử 2006 Ủy ban giám sát an toàn tion . Theo đó các ngân hàng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.