Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 3

MODULE 3: GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA MÁY CHỦ Bài tập 1 Khởi động chương trình Performace bằng tài khoản Administrator Log on với tài khoản người dùng quyền hạn chế Dùng dòng lệnh runas với tài khoàn administrator để mở công cụ Performance Chương trình Performance hiện ra Bi tập 2 Cấu hình System Monitor để theo dõi việc sử dụng CPU lên cao Mở chương trình Performance, chọn System Monitor counter là %Processor Time Chọn đối tượng Processor Chọn Dùng Report để xem kết quả Bài tập 3 Tạo và cấu hình một Alert trong chương trình Performance log and Alerts để theo dõi việc. | 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 3 GIÁM SÁT VẬN HÀNH CỦA MÁY CHỦ Bài tâp 1 Khởi động chương trình Performace bằng tài khoản Administrator Log on với tài khoản người dùng quyền hạn chế Dùng dòng lệnh runas với tài khoàn rator để mở công cụ Performance VSIC Education Corporation Trang 168 70-290 Tài liệu dành cho học viên Bài tâp 2 Cấu hình System Monitor để theo dõi việc sử dụng CPU lên cao Mở chương trình Performance chọn System Monitor Chọn đối tượng Processor - C họn counter là Processor Time V SIC Education Corporation Trang 169 70-290 Tài liệu dành cho học viên Dùng Report để xem kết quả Bài tập ạo và câu hình một Alert trong chương trình Performance log and Alerts để theo dõi việc sử dụng CPU lên cao Tạo alerts để theo dõi việc lên cao thời gian sử dụng của CPU VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.