Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 4

MODULE 4: BẢO TRÌ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ Bài tập 1 Xem thiết lập kiểm tra chữ ký tệp tin hiện hành Click phải My Computer properties Chọn Driver Signing Mặc định chọn Warn Bài tập 2 Thay đổi các thiết lập mặc định Dùng dòng lệnh runas với tài khoản Administrator để mở Group Policy Management VSIC Education Corporation Click vào OU Acapulco Tạo và liên kết GPO Nhập tên cho GPO Click vào nút Edit để cấu hình GPO Chọn thiết lập cho động thái cài đặt trình điều khiển thiết bị chưa có chữ ký Không cho cài đặt VSIC Education Corporation. | 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 4 BẢO TRÌ CÁC TRÌNH ĐIỀU KHIẺN THIẾT BỊ Bài tâp 1 Xem thiết lập kiểm tra chữ ký tệp tin hiện hành Click phải My Computer properties A Myủoùumehts My Computer Open Explore Search. Manage My Network Mates Map NetworkDrive. Disconnect NetworkÛrWe. . zf Create Shortcut Delete Inỉemtì Eipbrer Rename Properties 1 chọn Driver Signing V SIC Education Corporation Trang 175 70-290 Tài liệu dành cho học viên Mặc định chọn Warn Bài tâp 2 Thay đối các thiết lập mặc định Dùng dòng lệnh runas với tài khoản Administrator để mở Group Policy Management VSIC Education Corporation Trang 176 70-290 Tài liệu dành cho học viên Click vào OU Acapulco Tạo và liên kết GPO Nhập tên cho GPO Click vào nút Edit để cấu hình GPO V SIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    280    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.