Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 7

MODULE 7: QUẢN LÝ VIỆC PHỤC HỒI MÁY SAU KHI MẤT DỮ LIỆU Bài tập 1 Cài đặt Recovery Console Vào run browse tới đĩa CD thư mục I386 và dùng switch /cmdcons Chọn Yes Chương trình đang chạy Chọn skip update VSIC Education Corporation Trang 198 Chương trình đang cài đặt Đã cài đặt xong thành công Khi start lại máy, chọn Microsoft Windows Recovery Console | 70-290 Tài liệu dành cho học viên MODULE 7 QUẢN LÝ VIỆC PHỤC HỒI MÁY SAU KHI MẤT DỮ LIỆU Bài tâp 1 Cài đặt Recovery Console Vào run - browse tới đĩa CD thư mục I386 - và dùng switch cmdcons Chọn Yes Chương trình đang Chọn skip update VSIC Education Corporation Trang 198 70-290 Tài liệu dành cho h ọc viên Chương trình đang cài đặt Đã cài đặt xong thành công Khi start lại máy chọn Microsoft Windows Recovery Console V SIC Education Corporation Trang 199 70-290 Tai lieu danh cho hoc vien Please select the operating system to start Microsoft Windows Recovery Conso Ilse the up and down arrow keys to move the highlight to your choice. Fress ENTER to choose. VSIC EDUCATION CORPORATION For troubleshooting and advanced startup options for Windows press F8. Bai tap 2 Luu du phong du lieu tinh ệ thống system state data Vào run gõ ntbackup để mở chương trình lưu dự phòng dữ liệu Chọn Advanced Mod VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    50    2    29-11-2023
63    54    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.