Chiến lược về “sự đổ vỡ có cấu trúc'

Chiến lược trong “sự đổ vỡ có cấu trúc” Trong suốt những thời điểm khó khăn, một sự đổ vỡ có cấu trúc trong nền kinh tế chính là một cơ hội được cải trang. Để tồn tại – và cuối cùng là để trở nên thịnh vượng – các công ty phải học cách khai thác cơ hội đó. | Chiến lược trong sự đổ vỡ có cấu trúc Trong suốt những thời điểm khó khăn một sự đổ vỡ có cấu trúc trong nền kinh tế chính là một cơ hội được cải trang. Để tồn tại - và cuối cùng là để trở nên thịnh vượng - các công ty phải học cách khai thác cơ hội đó. Để sàng lọc suy nghĩ thì chẳng có gì hay hơn sự khủng hoảng. Vì vậy bạn phải luôn có chiến lược trong những thời điểm khác nhau và biến động bất thường. Tất nhiên điều này không có nghĩa là hầu hết những điều mà mọi người vẫn gọi là chiến lược - những tuyên bố sứ mệnh các mục đích táo bạo hay những kế hoạch ngân sách ba đến năm năm. Điều muốn nói ở đây là một chiến lược thực sự. Đối với nhiều nhà quản lý cụm từ này vừa trở thành những từ cửa miệng. Trong khi đó biệt ngữ kinh doanh này từng chuyển tiếp thị thành chiến lược tiếp thị xử lý dữ liệu thành chiến lược công nghệ thông tin mua bán công ty thành chiến lược tăng trưởng và với cắt giảm giá thành thì chúng ta có chiến lược giá thấp. Việc đánh đồng chiến lược với sự thành công sự táo báo hay tham vọng sẽ luôn tạo nên sự hỗn loạn hơn nữa. Nhiều người vẫn đang gán cho bất cứ điều gì liên quan tới chữ ký của CEO thành mang tính chiến lược - một sự định nghĩa dựa trên mức lương của người ra quyết định chứ không phải chính quyết định đó. Và nhờ chiến lược - điều có nghĩa rằng sự đáp trả dính liền với thách thức -người ta hiểu ra rằng một chiến lược thực sự không phải là một tài liệu hay dự đoán mà đúng hơn là một biện pháp tổng thể dựa trên sự chẩn đoán về một thách thức. Vì vậy thành tố quan trọng nhất của chiến lược chính là quan điểm chặt chẽ về những lực lượng thực hiện chứ không phải kế hoạch. Điều gì đang diễn ra Trong suốt những thời điểm khó khăn một sự đổ vỡ có cấu trúc trong nền kinh tế chính là một cơ hội được cải trang. Để tồn tại - và cuối cùng là để trở nên thịnh vượng - các công ty phải học cách khai thác cơ hội đó. Để sàng lọc suy nghĩ thì chẳng có gì hay hơn sự khủng hoảng. Vì vậy bạn phải luôn có chiến lược trong những thời điểm khác nhau và biến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.