Một số vấn đề lý luận về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở cấp độ chương trình đào tạo

Bài viết Một số vấn đề lý luận về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở cấp độ chương trình đào tạo tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở cấp độ chương trình đào tạo thông qua khái niệm và bản chất về đảm bảo chất lượng, đặc biệt là chu trình cải tiến chất lượng liên tục ADDevIE. | TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI SỐ 23 - 2022 ISSN 2354-1482 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Ở CẤP ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Hà Thị Vân Anh1 TÓM TẮT Chất lượng đào tạo nhân lực là cốt lõi của chất lượng giáo dục đại học. Bài báo tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về đảm bảo chất lượng đào tạo đại học ở cấp độ chương trình đào tạo thông qua khái niệm và bản chất về đảm bảo chất lượng đặc biệt là chu trình cải tiến chất lượng liên tục ADDevIE. Trong đó ADDevIE ở đây được sử dụng như một chu trình cải tiến chất lượng liên tục nhằm đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo. Bài báo này đồng thời là tiền đề cho việc xây dựng các tiêu chí về cách thức đảm bảo chất lượng ở cấp độ chương trình đào tạo cử nhân theo chu trình của ADDevIE Phân tích - Thiết kế - Phát triển - Thực hiện - Đánh giá . Từ khóa Đảm bảo chất lượng chương tình đào tạo Chu trình cải tiến chất lượng liên tục ADDevIE 1. Đặt vấn đề triển - Implement Thực hiện - Chất lượng đào tạo CLĐT của Evaluation Đánh giá . chương trình đào tạo CTĐT đại học 2. Kết quả nghiên cứu luôn được khẳng định là yếu tố quan . Khái niệm về đảm bảo chất trọng góp phần hình thành và phát triển lượng đào tạo đại học cấp chương trình nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển Dưới đây là một số cách hiểu phổ kinh tế - xã hội của địa phương quốc gia biến về ĐBCL cấp CTĐT và ngành nghề đảm bảo cho sự phát Đảm bảo chất lượng là những quan triển và cạnh tranh lâu dài trong xu thế điểm chủ trương chính sách mục tiêu hội nhập của trường đại học hiện nay và hành động công cụ quy trình thủ tục tương lai. Bên cạnh đó để nâng cao được sử dụng để đảm bảo các chuẩn CLĐT thì điều kiện tiên quyết là các mực đang được duy trì và nâng cao đạt trường đại học phải thường xuyên thực tới sứ mạng và mục tiêu chuẩn đầu ra hiện tốt đảm bảo chất lượng ĐBCL cấp CĐR của CTĐT. Đảm bảo chất lượng trường đại học nói chung và cấp CTĐT là thuật ngữ chung đề cập đến các biện nói riêng. Đặc biệt dù cho ĐBCL cấp pháp và cách tiếp cận

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    611    2    20-07-2024
19    92    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.