Thực trạng kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhóm ngành sản suất tại thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết Thực trạng kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhóm ngành sản suất tại thành phố Hồ Chí Minh trình bày khảo sát về kiểm soát nội bộ ở 360 doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm ngành sản xuất tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, thông qua năm thành phần kiểm soát nội bộ để thấy rõ thực trạng kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. | Journal of Finance Marketing Vol. 70 No. 4 2022 ISSN 1859-3690 DOI https ISSN 1859-3690 TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH - MARKETING TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING Journal of Finance Marketing Số 70 - Tháng 08 Năm 2022 JOURNAL OF FINANCE - MARKETING http THE CURRENT SITUATION OF INTERNAL CONTROLS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE MANUFACTURING SECTOR IN HO CHI MINH CITY Le Thi Men1 University Of Finance and Accountancy 1 ARTICLE INFO ABSTRACT DOI In the process of production and business activities enterprises have to face a lot of risks external and internal factors affecting the implementation of enterprises goals. And then internal control acts as an effective tool for Received enterprises to cope with risks reduce risk to acceptable levels ensure January 31 2021 efficiency and efficiency of operations reliability of information and Accepted enhanced compliance with laws and regulations. The following research June 03 2021 paper adopts a survey of internal control in 360 small and medium-sized Published enterprises in the manufacturing sector in Ho Chi Minh City in 2020 August 25 2022 through five components of internal control to clearly see the current state of internal control at small and medium-sized enterprises in Ho Chi Minh City. The results show that in general surveyed enterprises are still weak in activities of Monitoring Control activities and Risk assessment . The activities Information communication and Control environment are two components with a high rate of the five components of internal control. Some recommendations are given by the author such as the Keywords need to develop a reasonable personnel policy step by step build a risk Internal control of enterprises Internal assessment process strengthen monitoring activities etc. From that control of small and gradually improve the inspection internal control at small and medium- medium enterprises. sized enterprises in .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.