5 chức năng của quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

5 chức năng của HRM trong doanh nghiệp: Main activities of HRM ORGANIZATIONAL DESIGN Human resource planning based on strategy Job analysis/work analysis Job design Information systems STAFFING Recruiting/interviewing/hiring Affirmative action/diversify Promotion/transfer/seperation Outplacement services Induction/orientation Employee selection methods PERFORMANCE MANAGEMENT AND APPRAISAL Management appraisal/management by objectives/strategy execution Productivity/enhancement programs Customer-focused performance appraisal Multirater systems (3600, 1800) EMPLOYEE TRAINING AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT Management/supervisory development Career planning/development Employee assitance/counseling programs Attitude surveys Training delivery options Diversity programs . | 5 chức năng của quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 5 chức năng của HRM trong doanh nghiệp Main activities of HRM ORGANIZATIONAL DESIGN Human resource planning based on strategy Job analysis work analysis Job design Information systems STAFFING Recruiting interviewing hiring Affirmative action diversify Promotion transfer seperation Outplacement services Induction orientation Employee selection methods PERFORMANCE MANAGEMENT AND APPRAISAL Management appraisal management by objectives strategy execution Productivity enhancement programs Customer-focused performance appraisal Multirater systems 3600 1800 EMPLOYEE TRAINING AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT Management supervisory development Career planning development Employee assitance counseling programs Attitude surveys Training delivery options Diversity programs REWARD SYSTEMS BENEFITS AND COMPLIANCE Safety prgrams OSHA .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.