Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý hoạt động dạy học của giáo viên khối mẫu giáo tại một số trường mầm non tư thục trong địa bàn thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương

Luận văn "Quản lý hoạt động dạy học của giáo viên khối mẫu giáo tại một số trường mầm non tư thục trong địa bàn thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm lý luận về quản lý hoạt động dạy học ở trường mầm non, phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học của giáo viên khối mẫu giáo tại một số trường mầm non tư thục địa bàn thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương. Từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động dạy học (HĐDH) của giáo viên khối mẫu giáo tại một số trường mầm non tư thục trong địa bàn thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Lê Thị Bé Tuyết QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN KHỐI MẪU GIÁO TẠI MỘT SỐ TRƢỜNG MẦM NON TƢ THỤC TRONG ĐỊA BÀN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Bình Dƣơng 2017 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT Lê Thị Bé Tuyết QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN KHỐI MẪU GIÁO TẠI MỘT SỐ TRƢỜNG MẦM NON TƢ THỤC TRONG ĐỊA BÀN THỊ XÃ DĨ AN TỈNH BÌNH DƢƠNG Chuyên ngành Quản lý dục học Mã số 60140114 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. VŨ ĐÌNH LUẬN BÌNH DƢƠNG năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các thông tin số liệu trong luận văn là trung thực có nguồn gốc và đƣợc trích dẫn rõ ràng cụ thể. Kết quả nghiên cứu trong luận văn chƣa từng đƣợc công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào trƣớc đây. Tác giả Lê Thị Bé Tuyết ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn giúp đỡ và động viên rất quý báu của Quý thầy cô gia đình bạn bè và anh chị đồng nghiệp. Trƣớc hết tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và tri ân sâu sắc đến TS. Vũ Đình Luận ngƣời hƣớng dẫn khoa học đã tận tâm giúp đỡ chỉ dẫn khoa học và động viên tôi hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu quý thầy cô anh chị công tác ở các Khoa Phòng Ban trƣờng Đại học Thủ Dầu Một. Trân trọng cảm ơn các thầy cô là chuyên viên phòng giáo dục cán bộ quản lý giáo viên các trƣờng Mầm non công lập trong địa bàn TX. Dĩ An đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình thực hiện khảo sát xin ý kiến. Tôi cũng xin cảm ơn BGH và GVMN các trƣờng MNTT Đôrêmi Sơn Ca Bé Yêu Hoa Ngọc Lan Mai Vàng Hoa Sen Ƣớc Mơ Hạnh Phúc hoa Hƣớng Dƣơng và Nắng Mai đã luôn hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện luận văn. Sau cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè đã động viên khích lệ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp. Luận văn sẽ không tránh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.