CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ

"QUẢN LÝ LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG TẤT YẾU; NÓ ĐẢM BẢO PHỐI HỢP NHỮNG NỖ LỰC CÁ NHÂN NHẰM ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA NHÓM. MỤC TIÊU CỦA QUẢN LÝ LÀ LÀM CHO CON NGƯỜI CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU CỦA NHÓM VỚI THỜI GIAN, TIỀN BẠC VẬT CHẤT VÀ SỰ BẤT MÃN CỦA CÁ NHÂN ÍT NHẤT”. “QUẢN TRỊ LÀ LÀM CHO MỌI VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA NGƯỜI KHÁC”. | CHU O NG 1 ONG QUAN VE QUA TỒNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ II. CHỨC NĂNG VAI TRÒ VÀ KỸ NĂNG QU ẢN TRỊ III. CÁC ĐẶC ĐIẾM CỦ A QU ẢN TRỊ IV. ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN Cứu quản trị học. ciiAíia viẽỉi dGU ểd nu ru Ad ri ïûüBI 1. KHÁI NIỆM QUẢN TRỊ 2. SỰ RA ĐỜI CỦA QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
104    454    6    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.