CHƯƠNG 2: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ

Để nâng cao hiệu quả quản trị cần phải chuyên môn hoá nhiệm vụ trong một hệ thống cấp bậc được xác định rõ ràng. Tổ chức được xem là một hệ thống cơ học, được hoạch định, kiểm soát, điều hành bằng quyền hành chính đáng của các nhà quản tri. | CHƯƠNG 2 SỰ PHÁT TRIÉN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ 1 THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC SCIENTIFIC MANAGEMENT a. FREDERICK WINSLOW TAYLOR 1856 - 1915 PHAIT TRIEiN PHÔÔNG PHAlP KHOA HOC NEi HÖOING DÁN COING NHAN THAY VÌ NEi HOÌ TÖI Yl CHON CÁCH LAM RIEING ạ XÁC NÒNH CHÖC NANG HOACH NÒNH vai KIEM tra CUlA NHA QUAN TRÒ THAY VÌ THAM GIA CONG VIEC CUI THEi VÔII NHAIN VIEN. a TUYEiN CHON HUAN LUYEN BOII DÖÖNG CONG NHAN I THEO PHÖÖNG PHÁP KHOA HOC VAI PHAlT TRIEN TINH THAN HÔÌP TÁC. 2 CAC NHAI QUAN TRÒ NEÌN SOI DUiNG CAC BIEÌN PHAiP KINH TEiNElNOÌNG VIEÌN COÌNG NHAÌN LAM VIEC -TRAI LOÔNG theo SAIN PHAM. PHÁN CHIA TRACH NHIEM QUYEN HAiN QUYEiN LÔiI HÔiP LYÌ GIOỈA nhai QUAIN TRÒ VAI NGOÔII thoia hanh.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    85    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.