Chương 4: THÔNG TIN QUẢN TRỊ

Đọc xong chương này người học có thể: 1. Hiểu được bản chất của thông tin quản trị. 2. Biết được chức năng của thông tin quản trị trong một tổ chức. 3. Nắm bắt được các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin. 4. Hiểu được phương pháp thu thập, xử lý và phổ biến thông tin. 5. Biết cách tổ chức và quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức một cách hiệu quả. Để quản lý một doanh nghiệp, cần rất nhiều thông tin: từ các đặc tính của nguyên vật liệu dùng. | Chương 4 THÔNG TIN QUẢN TRỊ CHƯƠNG 4 THÔNG TIN QUẢN TRỊ Đọc xong chương này người học có thể 1. Hiểu được bản chất của thông tin quản trị. 2. Biết được chức năng của thông tin quản trị trong một tổ chức. 3. Nắm bắt được các yếu tố cơ bản của quá trình thông tin. 4. Hiểu được phương pháp thu thập xử lý và phổ biến thông tin. 5. Biết cách tổ chức và quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức một cách hiệu quả. Để quản lý một doanh nghiệp cần rất nhiều thông tin từ các đặc tính của nguyên vật liệu dùng vào sản xuất đến những tính cách và khả năng của nhân viên từ các tổ đội lao động cho đến cách thức hoạt động của các tổ chức như công đoàn thanh niên và lợi ích của các tổ chức này từ tình trạng của các thiết bị tình hình cung ứng nguyên vật liệu đến tình hình sử dụng các nguồn vốn và lao động từ các dự đoán về giá cả sức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường đến các dự kiến các kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ chủ trương chính sách kinh tế của Nhà nước đến các cơ hội liên doanh hợp tác. Thông tin chính là những hiểu biết về tự nhiên về con người và xã hội về những sự kiện diễn ra trong không gian thời gian là những dự đoán dự kiến kế hoạch. là những gì mà con người cần biết cho hoạt động của mình. Mỗi loại thông tin có những tính chất riêng. Có những thông tin nội dung chậm thay đổi theo thời gian nhà xưởng thiết bị máy móc. có những thông tin nội dung thay đổi hàng ngày lượng sản phẩm đã sản xuất đã tiêu thụ. . Trong các loại thông tin có những thông tin sơ cấp và có những thông tin là kết quả của quá trình xử lý như các dự báo các kế hoạch . Đối với thông tin sơ cấp nhiều khi nếu không thu thập kịp thời thì sẽ mất luôn. Thông tin là dữ liệu có thể nhận thấy hiểu được và sắp xếp lại với nhau thành những kiến thức cụ thể. Cũng cần phân biệt thông tin với công nghệ thông tin và hệ thống thông tin. Thông tin là dữ liệu có thể nhận thấy hiểu được và sắp xếp lại với nhau thành những kiến thức cụ thể. - Công nghệ thông tin IT là cách thức thu thập xử lý và phân phối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.