Chương 5: QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

Học xong chương này người học có thể: 1. Hiểu được tiến trình ra quyết định. 2. Biết được những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả. 3. Mô tả được những kiểu ra quyết định. 4. Xác định được những thuận lợi và bất lợi của việc ra quyết định theo nhóm. 5. Biết những kỹ thuật nhằm cải tiến việc làm quyết định theo nhóm. Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản trị. Quyết định quản trị có thể có ảnh hưởng đến vấn đề. | Chương 5 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ CHƯƠNG5 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Học xong chương này người học có thể 1. Hiểu được tiến trình ra quyết định. 2. Biết được những kỹ năng cần có của nhà quản trị trong việc ra quyết định hiệu quả. 3. Mô tả được những kiểu ra quyết định. 4. Xác định được những thuận lợi và bất lợi của việc ra quyết định theo nhóm. 5. Biết những kỹ thuật nhằm cải tiến việc làm quyết định theo nhóm. Ra quyết định là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản trị. Quyết định quản trị có thể có ảnh hưởng đến vấn đề rất quan trọng của tổ chức như sự tồn tại và phát triển của tổ chức đó hoặc có thể ảnh hưởng đến vấn đề thứ yếu hơn như mức lương khởi điểm trả cho nhân viên tập sự là bao nhiêu. Tuy nhiên tất cả các quyết định đều có ảnh hưởng dù lớn hay nhỏ đến kết quả hoạt động của của tổ chức. Vì sự sống còn của các tổ chức những nhà quản trị cần phải phát triển được những kỹ năng ra quyết định. Có thể nói chất lượng các quyết định quản trị chính là thước đo tính hiệu quả của những nhà quản trị đối với tổ chức. Thật vậy như Lee Lacocca - giám đốc hãng xe hơi Chrysler nói Nếu phải tổng hợp thành một từ để nói lên phẩm chất của một giám đốc giỏi tôi sẽ nói rằng đó là Tính quyết định . Bạn có thể sử dụng những máy tính tuyệt vời nhất thế giới bạn có thể thu thập mọi số liệu và biểu đồ nhưng sau cùng phải kết hợp mọi thông tin lại với nhau vạch ra một thời khóa biểu chung và hành động . I. Bản chất vai trò và chức năng của quyết định trong quản trị Trong mọi tổ chức luôn luôn tồn tại nhu cầu giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản trị. Để giải quyết các vấn đề này người ta thường phải xây dựng và lựa chọn các phương án tối ưu đòi hỏi các nhà quản trị phải cân nhắc lựa chọn và đi đến quyết định. 75 Chương 5 QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ . Bản chất Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi trên cơ sở sự hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống bị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    319    1    16-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.