Chăm sóc điều dưỡng nội (Tập 2): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chăm sóc điều dưỡng nội (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chăm sóc bệnh nhân bị gút; Thăm khám lâm sàng bộ máy tiêu hóa; Chăm sóc bệnh nhân loét dạ dày tá tràng; Chăm sóc bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa; Chăm sóc bệnh nhân xơ gan; Chăm sóc bệnh nhân viêm đường mật cấp; . Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | Bµi 12 CH M SãC BÖNH NH N BÞ GóT Môc tiªu 1. M t îc yÕu tè dÞch tÔ chuyÓn ho cña acid uric vµ triÖu chøng l m sµng 2. LËp îc kÕ ho ch ch m sãc bÖnh nh n bÞ gót 3. ThÓ hiÖn îc th i é óng khi ch m sãc bÖnh nh n 1. I C NG BÖnh hay gÆp ë tÇng líp ng êi cã møc sèng cao tØ lÖ ë mét sè n íc ch u u kho ng 0 5 d n sè nam gÊp 10 lÇn so víi n . ë ViÖt Nam bÖnh gÆp ch a nhiÒu song trong thËp niªn gÇn y thÊy bÖnh t ng lªn râ. Gót lµ mét bÖnh chuyÓn ho Æc tr ng lµ cã nh ng ît viªm khíp cÊp vµ cã hiÖn t îng l ng äng natri urat trong c c tæ chøc x y ra do t ng acid uric trong m u. . Nguyªn nh n vµ c chÕ bÖnh sinh . ChuyÓn ho cña acid uric Acid uric lµ s n phÈm tho i gi ng cña nucleotid cã base lµ purin. Cã 3 nguån cung cÊp acid uric Do tho i gi ng acid nucleic tõ thøc n a vµo Do tho i gi ng acid nucleic tõ c c tÕ bµo bÞ chÕt Do tæng hîp néi sinh vµ chuyÓn ho purin trong c thÓ nhê c c men Æc hiÖu Acid uric îc th i qua n íc tiÓu 450-500 mg ngµy vµ trong ph n 200 mg ngµy. Khi qua thËn urat îc cÇu thËn läc hoµn toµn råi t i hÊp thu gÇn hoµn toµn ë èng l în gÇn cuèi cïng îc èng l în xa bµi tiÕt. Trong ph n acid uric îc c c vi khuÈn ph n huû. Nång é acid uric trong m u theo h ng sè cña ng êi ViÖt Nam lµ 45 10 mg l 208-327 mol l . Khi nång é gt 70 mg l gt 416 5 mol l îc gäi lµ t ng acid uric m u 113 https . C c nguyªn nh n lµm t ng acid uric m u T ng s n xuÊt acid uric dïng nhiÒu thÞt cã purin t ng tho i gi ng nucleoprotein tÕ bµo t ng tæng hîp purin néi sinh. Gi m µo th i acid uric niÖu gi m é läc cÇu thËn gi m bµi tiÕt cña èng thËn. i khi gi m ph n hñy acid uric do vi khuÈn trong ph n. . C chÕ bÖnh sinh Khi acid uric trong m u t ng cao c c dÞch Òu b o hoµ natri urat vµ sÏ x y ra hiÖn t îng l ng äng urat ë mét sè tæ chøc Æc biÖt lµ mµng ho t dÞch khíp sôn x ng g n tæ chøc d íi da nhu m thËn vµ µi bÓ thËn. ë khíp t ng acid uric m u l u ngµy dÉn Õn h nh thµnh c c h t t phi vi thÓ trong c c mµng ho t dÞch lµm l ng äng natri urat ë sôn. C c vi tinh thÓ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.