Thực hành nghiệp vụ kế toán - Bài tập 1

Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005 như sau : Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính nguyên vật liệu xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ . A . Số dư đầu kỳ của một số tài khoản trong tháng 3 năm 2005 như sau : | ĐỀ BÀI Công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi có số liệu tại tháng 3 năm 2005 như sau Phương pháp tính giá vốn thành phẩm là phương pháp bình quân gia quyền tính nguyên vật liệu xuất kho là phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ . Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ . A . Số dư đầu kỳ của một số tài khoản trong tháng 3 năm 2005 như sau SHTK TÊN TÀI KHOẢN DƯNỢ DƯCÓ 111 112 131 Tiồn mfc Tiền gửi ngân hàng Phải thu của khách hàng 141 T1m ong 142 152 Chi phí trả trước Nguyan vẼt liồu 154 155 211 Thành phẩm Tài sản cố định 214 311 331 333 334 341 411 Hao mòn tài sản cố định V ay ng3 n h1n Phải trả người bán Thuế và các khoản phải nộp khác Ph i r c ng nh@n vian V ay dài hạn Nguân vèn kinh doanh 414 Quỹ đầu tư phát triển 421 Lợi nhuận chưa phân phối 431 Quỹ khen thưởng phúc lợi 441 Nguồn vốn đầu tư XDCB Tang 1 SỐ DƯ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN Tài khoản 152 Nguyên vật liệu Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng Tài khoản 331 Phải trả người bán STT Tên khách hàng Số tiền 1 Công ty TNHH Nam Lâm 2 Công ty TNHH Hải Anh 3 Đại học Luật - Hà Nội 4 Công ty TNHH Mai Thuý 5 Công ty TNHH Ngọc Tuyết Cộng STT TÊN NHÀ CUNG CAP THÀNH TIỀN 1 C ng ty TNHH viinh Long 2 Công ty Thái Hoàn 3 Công ty Mỹ Hà Cóng 2 Tài khoản 154 Sè TT Tan s n phÈm THÀNH TIỀN 1 Ghõ tùa 2 Bàn trang điểm 3 SẼp Cénq Tài khoản 155 Thành phẩm STT Tan s n phÈm SỐ LƯỢNG -n gi THÀNH TIỀN 1 Ghõ tùa 20 2 Bàn trang điểm 50 Cénq B . Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau 1 . PNK 01 ngày 01 3 nhập mua 50 m3 gỗ Dáng Hương của Công ty Vĩnh Long giá mua

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.