CHƯƠNG 6: CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN

Điều khiển là làm cho quá trình hoạt động diễn ra đúng quy luật, quy tắc, quy định. Chức năng điều khiển là chức năng chung của quản trị liên quan đến các hoạt động như hướng dẫn, sai khiến, chỉ bảo; đôn đốc; động viên - khuyến khích. | CHỒÔNG 6 CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN 1 NOIDUNG I. Moit soi khaii nieim vei chởlc nang nieiu khiein II. Lyithuyet quyein lởic quan trò III. Lyi thuyet nong vien IV. Tam lyi trong quan trò V. Lanh naio VI. Truyein thong VII. Xung not vai giam trởi xung noit 2 I. Mot so khai niem 1. Khali niem ñieu khien Ñielu khiein lai lam cho quai trình hoait ñoing diein ra ñuing quy luait quy tac quy ñónh. 2. Cholo nang ñieu khien Lai cholc nalng chung cuia quain trò liein quan ñeln caic hoait ñoing Hoôing dan sai khiein chffi balo Ñon ñoic Ñoing viein - khuyein khích

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    206    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.