Chương 9: KIỂM TRA

Kết thúc chương này người học có thể: 1. Định nghĩa kiểm soát 2. Mô tả các phương pháp kiểm soát 3. Hiểu được tiến trình kiểm soát 4. Mô tả được hệ thống kiểm soát hiệu quả 5. Xác định những vấn đề đạo đức trong kiểm soát Kiểm tra là một tiến trình đo lường kết quả thực hiện so sánh với những điều đã được hoạch định, đồng thời sửa chữa những sai lầm để đảm bảo việc đạt được mục tiêu theo như kế hoạch hoặc các quyết định đã được đề ra. Khi triển khai. | Chương 9 KIỂM TRA CHƯƠNG9 KIỀM TRA Kết thúc chương này người học có thể 1. Định nghĩa kiểm soát 2. Mô tả các phương pháp kiểm soát 3. Hiểu được tiến trình kiểm soát 4. Mô tả được hệ thống kiểm soát hiệu quả 5. Xác định những vấn đề đạo đức trong kiểm soát Kiểm tra là một tiến trình đo lường kết quả thực hiện so sánh với những điều đã được hoạch định đồng thời sửa chữa những sai lầm để đảm bảo việc đạt được mục tiêu theo như kế hoạch hoặc các quyết định đã được đề ra. Khi triển khai một kế hoạch cần phải kiểm tra để dự đoán những tiến độ để phát hiện sự chệch hướng khỏi kế hoạch và đề ra biện pháp khắc phục. Trong nhiều trường hợp kiểm tra vừa tạo điều kiện đề ra mục tiêu mới hình thành kế hoạch mới cải thiện cơ cấu tổ chức nhân sự và thay đổi kỹ thuật điều khiển. Những công cụ kiểm tra trong quản trị là những tỷ lệ tiêu chuẩn con số thống kê và các sự kiện cơ bản khác có thể được biểu diễn bằng các loại hình đồ thị biểu bảng nhằm làm nổi bật những dữ kiện mà các nhà quản trị quan tâm. Những biện pháp kiểm tra hiệu quả phải đơn giản càng ít đầu mối kiểm tra càng tốt cần tạo sự tự do và cơ hội tối đa cho người dưới quyền chủ động sử dụng kinh nghiệm khả năng và tài quản trị của mình để đạt kết quả cuối cùng mong muốn về những công việc được giao. Kiểm tra là chức năng của mọi nhà quản trị từ nhà quản trị cao cấp đến các nhà quản trị cấp cơ sở trong một đơn vị. Mặc dù qui mô của đối tượng kiểm tra và tầm quan trọng của sự kiểm tra thay đổi tùy theo cấp bậc của các nhà quản trị tất cả mọi nhà quản trị đều có trách nhiệm thực hiện các mục tiêu đã đề ra do đó chức năng kiểm tra là một chức năng cơ bản đối với mọi cấp quản trị. I. Tiến trình kiểm tra . Xây dựng các tiêu chuẩn và chọn phương pháp đo lường việc thực hiện Tiêu chuẩn là những chỉ tiêu của nhiệm vụ cần được thực hiện. Trong hoạt động của một tổ chức có thể có nhiều loại tiêu chuẩn. Do đó tốt nhất cho việc kiểm tra các tiêu chuẩn đề ra phải hợp lý và có khả năng thực hiện được trên thực tế. Xây dựng một hệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.