Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật tắc ruột do bã thức ăn ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương, giai đoạn 2017-2021

Tắc ruột do bã thức ăn là tình trạng tắc ruột cơ học do nguyên nhân khối bã thức ăn nằm trong lòng ruột non gây bít tắc và làm ứ trệ lưu thông của đường tiêu hóa. Bài viết trình bày mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật tắc ruột do bã thức ăn ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung Ương, giai đoạn 2017 – 2021. | vietnam medical journal n02 - OCTOBER - 2022 MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẮC RUỘT DO BÃ THỨC ĂN Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2017 - 2021 Hán An Ninh1 Phạm Duy Hiền2 TÓM TẮT 81 PHYTOBEZOAR IN CHILDREN IN NATIONAL Mục tiêu Mô tả một số đặc điểm lâm sàng cận PEDIATRIC HOSPITAL PERIOD OF 2017 - 2021 lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật tắc Objective Clinical characteristics diagnose and ruột do bã thức ăn ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung treatment results surgery of intestinal obstruction Ương giai đoạn 2017 2021. Đối tượng và phương caused by phytobezoar in children in National Pediatric pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả hồi cứu bao Hospital period of 2017 2021. Subjects and gồm tất cả các trường hợp bệnh nhân được chẩn đoán methods This is retrospective descriptive study sau mổ tắc ruột do bã thức ăn từ 01 2017 đến 12- including all the cases of post-operative diagnosed 2021 tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Kết quả 40 ca with intestinal obstruction due to phytobezoar from tắc ruột do bã thức ăn bao gồm 17 nam và 23 nữ. January 2017 to June 2021 in National Pediatric Tuổi thường gặp 7-15 tuổi. Tỉ lệ nữ nam là 1 3 1. Hospital. Results 40 cases of bowel obstruction Triệu chứng lâm sàng đau bụng chiếm trong caused by phytobezoar consisting of 17 males and 23 đó đau bụng cơn chiếm 75 nôn chiếm 95 trong females. Patient s age 7 and 10 male female đó nôn dịch vàng chiếm 74 . Hình ảnh tắc ruột rõ percentage 1 common clinical symptom was trên XQ bụng không chuẩn bị là 85 15 còn hình abdominal pain of all cases 75 cases was ảnh hơi trong đại tràng. Trên siêu âm ổ bụng hình fluctuating pain vomiting 95 74 cases was ảnh mô tả tắc ruột chiếm 50 . Tính chất diễn biến yellow fluid. The clear image of bowel obstruction on bán cấp và không hoàn toàn thể hiện qua sự thay đổi x- ray was 85 on ultra sound was 50 . The diễn biến của các triệu chứng lâm sàng và cận lâm essence of sub-acute development

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.