Danh mục các thuật ngữ

ABC : phân tích ABC của một dịch vụ khách hàng (chương 4) hoặc phân tích ABC của tồn kho (chương 7) . ALE (Association de libre échange devenue l’Espace économique européen) :tổ chức mậu dịch tự do của khối kinh tế Châu Âu . AS/RS (Automated Storage /Retrieval System): hệ thống tồn kho và thu hồi tự động . CEFIC (Centre européen des federations de l’industrie chimique) Khối trung tâm liên minh công nghiệp hoá chất Châu Âu CFC (chlorofluorures de carbone) khí CFC CL (Total Carload or Total Containerload) phí vận chuyển hàng bằng xe hoặc container.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.