Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự gắn bó công việc của nhân viên – Trường hợp nghiên cứu tại Bình Dương

Để tài luận văn “Trách nhiệm xã hội (CSR) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự gắn bó công việc của nhân viên – trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Bình Dương” được thực hiện với mục đích xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì và gắn bó công việc của người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên tại tỉnh Bình Dương. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT PHẠM TRẦN PHÚ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI SỰ GẮN BÓ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 8 34 01 01 U N V N THẠ S BÌNH DƢƠNG 2021 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT PHẠM TRẦN PHÚ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ĐỐI VỚI SỰ GẮN BÓ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TRƢỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH BÌNH DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 8 34 01 01 U N V N THẠ S NGƢỜI HƢỚNG D N HO HỌ TS. NGUYỄN HỒNG THU BÌNH DƢƠNG 2021 ỜI M ĐO N Tôi cam đoan luận văn Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với sự gắn bó công việc của nhân viên Trƣờng hợp nghiên cứu tại Bình Dƣơng. là công trình nghiên cứu của tôi dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Hồng Thu. Các số liệu kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều đƣợc trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin hoàn toàn chị trách nhiệm về nội dung nghiên cứu của toàn bộ luận văn này. Bình Dương ngày 26 tháng 03 năm 2021 Ngƣời thực hiện Phạm trần Phú i ỜI ẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy giáo Cô giáo đã tận tình hƣớng dẫn giảng dạy trong suốt quá trình học tập nghiên cứu tại Trƣờng Đại Học Thủ Dầu Một. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Giáo viên hƣớng dẫn TS. Nguyễn Hồng Thu đã tận tình chu đáo hƣớng dẫn tôi thực hiện luận văn này. Xin chân thành cảm ơn các quý doanh nghiệp cơ quan tổ chức và các cá nhân đã cung cấp thông tin số liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè đồng nghiệp những ngƣời luôn bên tôi động viên chia sẽ khuyến khích tôi trong quá trình thực hiện luận văn này. Trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn tốt nhất song cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.