Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Các giải pháp nâng cao sự gắn kết của giảng viên với Trường Đại học Thủ Dầu Một

Luận văn “Các giải pháp nâng cao sự gắn kết của giảng viên với Trường Đại học Thủ Dầu Một” được thực hiện nhằm mục tiêu nâng cao sự gắn kết của giảng viên với trường, đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới của Nhà trường. | UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT t NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ GẮN KẾT CỦA GIẢNG VIÊN VỚI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 8340101 BÌNH DƢƠNG 2019 UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ GẮN KẾT CỦA GIẢNG VIÊN VỚI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ 8340101 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHẠM NGỌC DƢỠNG BÌNH DƢƠNG 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Các giải pháp nâng cao sự gắn kết của giảng viên với Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi. Các nội dung kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chƣa đƣợc công bố dƣới bất kỳ hình thức nào trƣớc đây. Số liệu trong các bảng biểu và những tài liệu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá đƣợc tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau đều đƣợc trích dẫn và chú thích nguồn gốc đầy đủ. Bình Dương ngày tháng năm 2019 Ngƣời thực hiện luận văn Nguyễn Thị Thùy Dƣơng i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn này tôi đã nhận đƣợc sự quan tâm và giúp đỡ của rất nhiều ngƣời. Với tất cả sự chân thành trƣớc hết tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ Phạm Ngọc Dƣỡng ngƣời đã tận tâm hƣớng dẫn ủng hộ và động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành biết ơn Quý Thầy Cô trƣờng Đại học Thủ Dầu Một đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong chƣơng trình đào tạo cao học chân thành cám ơn Quý đồng nghiệp đã hỗ trợ cung cấp tài liệu và trả lời bảng câu hỏi khảo sát. Sau cùng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình bạn bè đã luôn ủng hộ tôi về mọi mặt trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Tôi tin rằng đây sẽ là những kiến thức quan trọng và kinh nghiệm quý báu giúp tôi thành công hơn trong công việc và trong công tác nghiên cứu khoa học sau này. Bài luận văn chắc chắn sẽ có những thiếu sót tôi rất mong nhận đƣợc sự cảm thông và những ý kiến đóng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.