Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Nghiên cứu đề tài "Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương" nhằm mục tiêu chung là xác định và đánh giá sự tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại VP UBND tỉnh Bình Dương. | UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT LÊ TẤN LỘC CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI VĂN PHÕNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN MÃ SỐ 8340301 BÌNH DƢƠNG NĂM 2019 UBND TỈNH BÌNH DƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT LÊ TẤN LỘC CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI VĂN PHÕNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN MÃ SỐ 8340301 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . TRẦN VĂN TÙNG BÌNH DƢƠNG NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu với đề tài Các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là của riêng tôi và dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của Thầy . Trần Văn Tùng. Các nội dung nghiên cứu kết quả trong đề tài này là trung thực và chƣa công bố bất kỳ hình thức nào trƣớc đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá đƣợc chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo. Ngoài ra trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét đánh giá cũng nhƣ số liệu của các tác giả khác cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung luận văn của mình. . Bình Dương tháng 4 năm 2019 Lê Tấn Lộc i LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy . Trần Văn Tùng ngƣời đã định hƣớng đề tài nhiệt tình tận tâm hƣớng dẫn khoa học trong suốt thời gian tác giả thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một đã tận tình giảng dạy và truyền đạt rất nhiều kiến thức quý báu cho bản thân tác giả. Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô Phòng Đào tạo Sau đại học Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một đã nhiệt tình và luôn giúp đỡ hƣớng dẫn tác giả hoàn thành các thủ tục trong quá trình học cũng nhƣ thủ tục liên quan đến luận văn tốt nghiệp. Tác giả xin .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.