Bài giảng Quản trị nhân sự.Chương 6

Chương 6: Đánh giá công việc thực hiện Đánh giá công việc thực hiện là đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. | CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NỘI DUNG Khái niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc. Nội dung và trình tự thực hiện Các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc. Các điểm cần lưu ý trong đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên. Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc. niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc. Khái niệm: Đánh giá công việc thực hiện là đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc: - Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản, dựa vào đó, các doanh nghiệp mới có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên. - Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên có cơ hội để xem xét lại các phẩm chất liên quan đến công việc cần thiết phải có của một nhân viên. - Giúp cho các cán bộ nhân sự và các nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại những sai sót trong việc thực hiện công việc của nhân viên. 2. Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực hiện công việc được tiến hành theo ba bước. a. Xác định công việc. Xác định công việc có nghĩa là sự thống nhất giữa cán bộ nhân sự và nhân viên về : - Doanh nghiệp mong đợi nhân viên thực hiện cái gì. - Những tiêu chuẩn mẫu, căn cứ vào đó sẽ tiến hành đánh giá thực hiện công việc của nhân viên. ( Căn cứ vào bảng mô tả và tiêu chuẩn công việc) b. Đánh giá việc thực hiện công việc: Là so sánh việc thực hiện công việc của nhân viên với tiêu chuẩn mẫu. Trong bước này có thể sử dụng nhiều phương pháp đánh giá thực hiện công việc khác nhau. 2. Nội dung trình tự đánh giá tình hình thực hiện công việc được tiến hành theo ba bước(tt) c. Huấn luyện các nhà lãnh đạo và những người làm công tác đánh giá về kỹ năng đánh giá thực hiện công việc của nhân viên. d. Cung cấp thông tin phản hồi: Có thể thực hiện một lần khi việc đánh giá thực hiện công việc kết thúc hoặc có thể thực hiện công việc nhiều lần trong suốt quá trình đánh giá việc thực hiện công việc của nhân . | CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NỘI DUNG Khái niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc. Nội dung và trình tự thực hiện Các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc. Các điểm cần lưu ý trong đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên. Phỏng vấn đánh giá thực hiện công việc. niệm và vai trò của đánh giá thực hiện công việc. Khái niệm: Đánh giá công việc thực hiện là đo lường kết quả công việc thực hiện so với chỉ tiêu đề ra. Vai trò của đánh giá thực hiện công việc: - Đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên cung cấp các thông tin cơ bản, dựa vào đó, các doanh nghiệp mới có thể ra quyết định về vấn đề thăng tiến và tiền lương của nhân viên. - Giúp cho cán bộ nhân sự và các nhân viên có cơ hội để xem xét lại các phẩm chất liên quan đến công việc cần thiết phải có của một nhân viên. - Giúp cho các cán bộ nhân sự và các nhân viên xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại những sai sót trong việc thực hiện công việc của nhân viên. 2. Nội dung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
55    117    1    07-12-2023
6    61    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.