Bài giảng Quản trị nhân sự.Chương 2

Hoạch định nhân sự là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nhân sự, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nhân sự với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. | Chương 2: HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ Nội dung chương II Khái niệm, vai trò,mục tiêu của hoạch định nhân sự Quá trình hoạch định nhân sự. Phân tích môi trường kinh doanh. Mức độ phối hợp giữa các chiến lược kinh doanh và các chiến lược quản trị nhân sự. Phân tích hiện trạng quản trị nhân sự. Nội dung chương II (tt) Dự báo nhu cầu nhân sự. Phân tích quan hệ cung cầu. Thực hiện. Tinh giản biên chế. Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện niệm (1) Hoạch định nhân sự là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nhân sự, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nhân sự với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. -Khái niệm (2) Hoạch định nghĩa là tiên liệu, tiên đoán hay dự báo những những thay đổi hay biến thiên, cũng như phòng ngừa các rủi ro trong tương lai Thế nào là hoạch định nhân sự Vai trò của hoạch định nhân sự Giúp cho đơn vị chủ động thấy được các khó khăn và tìm biện pháp khắc phục. Xác định rõ khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và định hướng tương lai của tổ chức. Tăng cường sự tham gia của những người những người quản lý trực tuyến vào quá trình kế hoạch hoá chiến lược, nhận rõ các hạn chế và cơ hội của nguồn nhân lực trong tổ chức Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạch định nhân sự Môi trường không ổn định. Loại thông tin và chất lượng của dự báo về hoạch định nhân sự. Quan hệ giữa hoạch định nhân sự và kế hoạch sản xuất kinh doanh Hoạch định nhân sự hoàn toàn phụ thuộc vào: Kế hoạch sản xuất kinh doanh: + Dài hạn (chiến lược) + Trung hạn + Ngắn hạn. Loại sản phẩm. Qui trình sản xuất. Yếu tố kỹ thuật của máy móc thiết bị Mục tiêu của hoạch định nhân sự 1 Mô tả qui trình của hoạch định nhân sự Xác định vai trò của hoạch định nhân sự Mô tả những vấn đề cốt yếu để hoạch định nhân sự cho các vị trí quản lý chủ chốt * Đủ người * Đúng việc * Kỹ năng cao * Đúng lúc | Chương 2: HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ Nội dung chương II Khái niệm, vai trò,mục tiêu của hoạch định nhân sự Quá trình hoạch định nhân sự. Phân tích môi trường kinh doanh. Mức độ phối hợp giữa các chiến lược kinh doanh và các chiến lược quản trị nhân sự. Phân tích hiện trạng quản trị nhân sự. Nội dung chương II (tt) Dự báo nhu cầu nhân sự. Phân tích quan hệ cung cầu. Thực hiện. Tinh giản biên chế. Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện niệm (1) Hoạch định nhân sự là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nhân sự, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ nhân sự với các phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. -Khái niệm (2) Hoạch định nghĩa là tiên liệu, tiên đoán hay dự báo những những thay đổi hay biến thiên, cũng như phòng ngừa các rủi ro trong tương lai Thế nào là hoạch định nhân sự Vai trò của hoạch định

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    49    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.