Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 0: Giới thiệu môn học (2022)

Học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về: Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; những đặc điểm cơ bản, những vấn đề về chính trị - xã hội của CNXH và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT BỘ MÔN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI MÔN HỌC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Mã môn học 0101000476 Giảng viên biên soạn Giảng viên Bộ môn Chính trị xã hội 9 4 2022 2022 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT 1. MÔ TẢ TÓM TẮT MÔN HỌC Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về Quá trình ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân những đặc điểm cơ bản những vấn đề về chính trị - xã hội của CNXH và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Từ những kiến thức cơ bản đó sinh viên có khả năng vận dụng vào việc xem xét đánh giá những vấn đề chính trị - xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Xây dựng thái độ chính trị tư tưởng đúng đắn khách quan về con đường XHCN mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng và chính sách của nhà nước. 0101002298- GIỚI THIỆU MÔN HỌC 9 4 2022 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC - Nắm vững những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ hiện nay - Xác định những đặc điểm cơ bản về chính trị kinh tế văn hóa xã hội XHCN - Áp dụng các kiến thức cơ bản của CNXH khoa học trong việc giải thích phân tích một số vấn đề kinh tế chính trị xã hội - Tự lên kế hoạch và làm việc độc lập kết hợp được các kỹ năng khác trong việc hợp tác làm việc nhóm để giải quyết những vấn đề trong học tập và cuộc sống khi học học phần CNXHKH 0101002298- GIỚI THIỆU MÔN HỌC 9 4 2022 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT 3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC - Tóm tắt được kiến thức cơ bản và hệ thống về sự ra đời của Chủ nghĩa xã hội các giai đoạn phát triển của CNXH -Hiểu được những đặc điểm cơ bản về chính trị kinh tế - xã hội XHCN - Trình bày được những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    73    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.