Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (2022)

Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: chủ nghĩa xã hội; thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT BỘ MÔN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CHƯƠNG 3 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1 9 4 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT NỘI DUNG BÀI GIẢNG 1. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 3. QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 2 9 4 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 1. Chủ nghĩa xã hội giai đoạn đầu của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Theo Mác và Ăng ghen thì hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa có hai giai đoạn phát triển là giai đoạn thấp của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa hay gọi là giai đoạn chủ nghĩa xã hội và giai đoạn cao của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa hay gọi là giai đoạn chủ nghĩa cộng sản . 3 9 4 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 2. Điều kiện ra đời của chủ nghĩa xã hội a. Điều kiện kinh tế b. Điều kiện chính trị - xã hội 4 9 4 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 3. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội Thứ nhất mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người khỏi mọi ách bóc lột về kinh tế và nô dịch về tinh thần tạo điều kiện cho con người phát triển toàn diện Thứ hai cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội được tạo ra bởi một lực lượng sản suất tiên tiến hiện đại 5 9 4 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 3. Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội Thứ ba chủ nghĩa xã hội là từng bước xoá bỏ chế độ tư hữu TBCN thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất Thứ tư chủ nghĩa xã hội tạo ra cách tổ chức lao động và kỷ luật lao động mới với năng suất cao Thứ năm chủ nghĩa xã hội thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động 6 9 4 2022 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM CHÍ MINH KHOA CHÍNH TRỊ - LUẬT .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.