Bài giảng Quản trị nhân sự.Chương 4

Chương 4: Xây dựng và triển khai các chương trình chiêu thị Các hoạt động chiêu thị gồm : - Quảng cáo (Advertising) - Khuyến mãi/ khuyến mại (Sales Pro/ Trade Pro) - Quan hệ khách hàng (Public Relations) - Truyền thông trực tiếp/ chào hàng cá nhân (Personal selling) - Dịch vụ sau bán (After selling services) | CHƯƠNG 4 : XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHIÊU THỊ Khái niệm, vai trò, chức năng của chiêu thị. Các quyết định của doanh nghiệp liên quan đến chiêu thị Xây dựng & triển khai kế hoạch chiêu thị. . CHIÊU THỊ – KHÁI NIỆM Là các hoạt động liên quan đến truyền thông và thúc đẩy tiêu thụ. Các hoạt động chiêu thị gồm : - Quảng cáo (Advertising) - Khuyến mãi/ khuyến mại (Sales Pro/ Trade Pro) - Quan hệ khách hàng (Public Relations) - Truyền thông trực tiếp/ chào hàng cá nhân (Personal selling) - Dịch vụ sau bán (After selling services) CÁC QUYẾT ĐỊNH CHIÊU THỊ : QUẢNG CÁO 1. Quyết định mục tiêu QC 2. Quyết định nội dung QC 3. Quyết định ngân sách QC. Quyết định quảng cáo 4. Quyết định phương tiện QC 5. Quyết định hình thức QC. 6. Quyết định thời điểm QC. CÁC QUYẾT ĐỊNH CHIÊU THỊ : KHUYẾN MÃI/ KHUYẾN MẠI 1. QĐ mục tiêu khuyến mãi/ khuyến mại 2. Quyết định chính sách khuyến mãi, khuyến mại 3. Quyết định ngân sách khuyến mãi, khuyến mại Quyết định khuyến mãi/ khuyến mại 4. Quyết định thời điểm khuyến mãi, khuyến mại 5. Quyết định truyền thông khuyến mại, khuyến mại CÁC QUYẾT ĐỊNH CHIÊU THỊ : CHÀO HÀNG TRỰC TiẾP 1. QĐ mục tiêu, nhiệm vụ 2. Quyết định đối tượng chào hàng trực tiếp 3. Quyết định ngân sách chào hàng trực tiếp Quyết định chào hàng trực tiếp 3. Quyết định phương thức tiếp cận KH 3. Quyết định về tổ chức lực lượng chào hàng trực tiếp 3. Quyết định chính sách chào hàng XÂY DỰNG KẾ HoẠCH CHIÊU THỊ- CHÀO HÀNG TRỰC TiẾP Nội dung của kế hoạch chào hàng trực tiếp. Tiến trình chào hàng trực tiếp HoẠCH CHÀO HÀNG TRỰC TiẾP- NỘI DUNG Tóm tắt kế hoạch Phân tích thị trường (KH, SP, Cạnh tranh). Xác định mục tiêu và nhiệm vụ chào hàng. Xác định khách hàng mục tiêu * Dự kiến ngân sách chào hàng *Phương pháp chào hàng và tiếp cận KH *Tổ chức lượng lượng chào hàng *Tiến trình tổ chức chào hàng *Đánh giá công tác chào hàng KẾT . | CHƯƠNG 4 : XÂY DỰNG & TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHIÊU THỊ Khái niệm, vai trò, chức năng của chiêu thị. Các quyết định của doanh nghiệp liên quan đến chiêu thị Xây dựng & triển khai kế hoạch chiêu thị. . CHIÊU THỊ – KHÁI NIỆM Là các hoạt động liên quan đến truyền thông và thúc đẩy tiêu thụ. Các hoạt động chiêu thị gồm : - Quảng cáo (Advertising) - Khuyến mãi/ khuyến mại (Sales Pro/ Trade Pro) - Quan hệ khách hàng (Public Relations) - Truyền thông trực tiếp/ chào hàng cá nhân (Personal selling) - Dịch vụ sau bán (After selling services) CÁC QUYẾT ĐỊNH CHIÊU THỊ : QUẢNG CÁO 1. Quyết định mục tiêu QC 2. Quyết định nội dung QC 3. Quyết định ngân sách QC. Quyết định quảng cáo 4. Quyết định phương tiện QC 5. Quyết định hình thức QC. 6. Quyết định thời điểm QC. CÁC QUYẾT ĐỊNH CHIÊU THỊ : KHUYẾN MÃI/ KHUYẾN MẠI 1. QĐ mục tiêu khuyến mãi/ khuyến mại 2. Quyết định chính sách khuyến mãi, khuyến mại 3. Quyết định ngân sách khuyến mãi, khuyến mại Quyết định khuyến mãi/ khuyến mại 4.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
122    106    1    10-12-2023
136    128    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.