Bài giảng Quản trị nhân sự.Chương 4 (tt)

CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG Tuyển dụng là quá trình thu hút người lao động theo đúng yêu cầu về số lượng và chất lượng đến với tổ chức | CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG NỘI DUNG: Xác định nhu cầu về nhân sự trong đơn vị: Nguồn cung cấp ứng viên. Bên trong nội bộ. Bên ngoài đơn vi. Nội dung qui trình của công tác tuyển dụng nhân viên Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên Kiểm tra sức khoẻ Quyết định tuyển dụng Khái niệm & tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự Khái niệm: Tuyển dụng là quá trình thu hút người lao động theo đúng yêu cầu về số lượng và chất lượng đến với tổ chức Tầm quan trọng: + Ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. + Ảnh hưởng đến các chức năng quản trị nhân sự: - Đánh giá công việc. - Thù lao lao động. - Đào tạo & phát triển (T 96) * Các yếu tố thu hút lao động chất lượng cao Hình ảnh của tổ chức ảnh hưởng đến quyết định nộp đơn tuyển vào một vị trí. Văn hoá của tổ chức. Chế độ đãi ngộ của đơn vị. Chính sách trả thù lao. I- Xác định nhu cầu về nhân sự trong đơn vị 1. Xác định đối tượng nhân viên đơn vị cần: Doanh nghiệp nên cân nhắc các yếu tố sau: Xác định loại kỹ năng đơn vị sẽ cần. Xác định đơn vị sẽ cần bao nhiêu loại kỹ năng khác nhau. Xác định loại nhiệm vụ cần làm * Trong tuyeån choïn nhaân vieân, öùng vieân öùng cöû chöùc vuï caøng cao cao bao nhieâu, caøng ñoøi hoûi öùng vieân coù kyõ naêng quaûn trò roäng vaø bao quaùt baáy nhieâu. Kyõ naêng quaûn trò bao goàm kyõ naêng nhaän thöùc vaø kyõ naêng giao tieáp. * Ngöôïc laïi, öùng vieân öùng cöû chöùc vuï caøng thaáp bao nhieâu, caøng ñoøi hoûi öùng vieân coù kyõ naêng kyõ thuaät nghieäp vuï chuyeân moân chuyeân saâu baáy nhieâu. Kyõ Naêng Nhaän Thöùc (Conceptual Skills) Kyõ naêng nhaän thöùc laø kyõ naêng phaân tích toång quaùt Suy luaän loâ-gích, khaû naêng hình thaønh caùc nhaän thöùc vaø khaùi quaùt hoùa caùc quan heä raéc roái vaø phöùc taïp Söï saùng taïo trong vieäc ñeà ra caùc yù töôûng vaø giaûi quyeát vaán ñeà Khaû naêng phaân taùch caùc tình huoáng, nhaän bieát caùc xu höôùng, thaáy . | CHƯƠNG 4: QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG NỘI DUNG: Xác định nhu cầu về nhân sự trong đơn vị: Nguồn cung cấp ứng viên. Bên trong nội bộ. Bên ngoài đơn vi. Nội dung qui trình của công tác tuyển dụng nhân viên Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng Thông báo tuyển dụng Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ Kiểm tra, sát hạch, trắc nghiệm và phỏng vấn ứng viên Kiểm tra sức khoẻ Quyết định tuyển dụng Khái niệm & tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự Khái niệm: Tuyển dụng là quá trình thu hút người lao động theo đúng yêu cầu về số lượng và chất lượng đến với tổ chức Tầm quan trọng: + Ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức. + Ảnh hưởng đến các chức năng quản trị nhân sự: - Đánh giá công việc. - Thù lao lao động. - Đào tạo & phát triển (T 96) * Các yếu tố thu hút lao động chất lượng cao Hình ảnh của tổ chức ảnh hưởng đến quyết định nộp đơn tuyển vào một vị trí. Văn hoá của tổ chức. Chế độ đãi ngộ của đơn vị. Chính sách trả thù lao. I- Xác định nhu cầu về nhân sự trong đơn vị 1. Xác định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.