Giải pháp tổ chức kênh phân phối hoa xứ lạnh Măng Đen

Bài viết Giải pháp tổ chức kênh phân phối hoa xứ lạnh Măng Đen tập trung tìm hiểu hệ thống phân phối hoa xứ lạnh Măng Đen thông qua phỏng vấn 31 nông hộ trồng hoa, 34 nhà bán lẻ, 157 khách hàng bằng thảo luận tay đôi, gọi điện thoại, qua google doc nhằm đánh giá thực trạng kênh phân phối sản phẩm hoa Măng Đen, tìm hiểu những yêu cầu của các cửa hàng phân phối hoa, hành vi của người tiêu dùng. | ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG SỐ 8 105 .2016 113 GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI HOA XỨ LẠNH MĂNG ĐEN MEASURES TO ORGANIZE PRODUCT DISTRIBUTION CHANNELS OF COLD WEATHER MANG DEN FLOWERS Phan Thị Thanh Trúc Nguyễn Lê Bảo Ngọc Nguyễn Bá Trung Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum thanhtruckontum@ Tóm tắt - Bài viết tập trung tìm hiểu hệ thống phân phối hoa xứ Abstract - The paper aims to examine the delivery system of Mang lạnh Măng Đen thông qua phỏng vấn 31 nông hộ trồng hoa 34 Den cold weather flowers by interviewing of 31 flower growers 34 nhà bán lẻ 157 khách hàng bằng thảo luận tay đôi gọi điện retailers and 157 customers by one-to-one discussions phone calls thoại qua google doc nhằm đánh giá thực trạng kênh phân phối by google doc to evaluate the situation of the flower distribution sản phẩm hoa Măng Đen tìm hiểu những yêu cầu của các cửa channels in Mang Den as well as explore the requirements of the hàng phân phối hoa hành vi của người tiêu dùng. Kết quả cho flower delivery stores and consumer behaviours. The results have thấy hiện các nông hộ đang tiêu thụ nhỏ lẻ manh mún vận shown that the flower consumption yield of flower growers is on a chuyển đến nơi tiêu thụ bằng phương tiện thô sơ nên việc cung small scale and fragmented and the means of transportation used to cấp hoa cho thị trường còn gặp nhiều hạn chế. Cuối cùng bài deliver flowers is rudimentary. As a result supplying flowers to the viết đề xuất các giải pháp tổ chức kênh phân phối hiệu quả cho market still faces a variety of restrictions. Therefore the writer hoa xứ lạnh Măng Đen bao gồm việc xác định thị trường mục proposes some measures to organize the distribution channels of tiêu thiết kế cấu trúc kênh và các chính sách phân phối. Mang Den cold weather flowers effectively namely indentifying target markets designing the channel structure and the implementation of distribution policies. Từ khóa - kênh phân phối hoa Măng Đen Kon Plong cửa hàng Key .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
492    50    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.