Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Đổi mới nội dung và hình thức tiết sinh hoạt lớp thông qua hoạt động trải nghiệm" nhằm tổ chức giờ sinh hoạt lớp vừa đảm bảo theo yêu cầu của một tiết dạy thông thường, vừa mang đặc thù riêng, trong đó người thầy giáo không hoàn toàn chủ động trong quá trình tổ chức mà phải thật sự linh hoạt, sáng tạo, phụ thuộc vào nội dung cụ thể của lớp, của ban cán bộ lớp và của từng học sinh. Giáo viên chỉ là người tham dự, góp ý định hướng, giúp học sinh đưa ra kết luận phù hợp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các em. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐỀ TÀI ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TIẾT SINH HOẠT LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Lĩnh vực Chủ nhiệm Nhóm ngƣời thực hiện Nguyễn Nhƣ Tin Trƣờng THPT Diễn Châu 5 Số ĐT 0326728163 Email nhutin77@ Lê Thị Thân Trƣờng THPT Diễn Châu 5 Số ĐT 0382391288 Email lethan2511@ Nguyễn Thị Hải Nam Trƣờng THPT Tân Kỳ 3 Số ĐT 0919 535 132 Email namhai2212@ Năm thực hiện 2022 NGHỆ AN NĂM 2022 1 MỤC LỤC Trang PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . . 1 1. Lí do chọn đề tài . . 1 2. Tính mới tính khoa học và tính hiệu quả của đề tài . 1 3. Phƣơng pháp tiến hành . 2 4. Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu . 2 5. Cấu trúc của sáng kiến kinh nghiệm . 2 PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 3 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TIẾT SINH HOẠT LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM. 3 . Cơ sở lý luận . 3 . Cơ sở thực tiễn 4 2. ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TIẾT SINH HOẠT LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI LỚP CHỦ NHIỆM . 8 . Đổi mới nội dung tiết sinh hoạt lớp 8 . Tổ chức hoạt động đổi mới hình thức tiết sinh hoạt lớp 10 . Tổ chức trò chơi . 10 . Tổ chức hoạt động sân khấu hóa . 11 . Thi hùng biện . 11 . Tập làm MC . 12 3. THỰC NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TIẾT SINH HOẠT LỚP THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HS LỚP CHỦ NHIỆM TẠI TRƢỜNG THPT DIỄN CHÂU 5 TRƢỜNG 12 THPT TÂN KỲ 3 . . . Kế hoạch thực nghiệm . 12 . Mục tiêu thực nghiệm . . 13 . Đối tƣợng và thời gian thực nghiệm . . 13 . Đối tƣợng thực nghiệm . . 13 . Thời gian thực nghiệm . 13 . Mô tả thực nghiệm tiết sinh hoạt 15 phút sinh hoạt cuối tuần . 14 . ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP . 37 . KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM . 38 . KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRIỂN KHAI KẾT QUẢ ĐỀ TÀI . 39 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT . 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 41 PHỤ LỤC . 42 2 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ 1 GV Giáo viên 2 GVCN Giáo viên chủ nhiệm 3 HS Học sinh 4 SKKN Sáng kiến kinh nghiệm 5 THPT Trung học .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
389    152    1    04-12-2023
9    54    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.