Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT" nhằm đề xuất và vận dụng một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh chưa ngoan ở trường THPT, nhằm nâng cao chất lượng GD toàn diện trong nhà trường THPT. | BÌA 1 MỤC LỤC 2 DANH MỤC VIẾT TẮT 4 PHẦN MỞ ĐẦU 4 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Mục đích nghiên cứu 6 3. Đối tượng nghiên cứu 6 4. Phạm vi nghiên cứu 6 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 6. Phương pháp nghiên cứu 7 7. Giả thuyết khoa học 7 8. Dự báo đóng góp của đề tài 7 CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 8 1. Cơ sở lý luận công tác giáo dục học sinh chưa ngoan 8 . Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 8 . Học sinh chưa ngoan 8 . Giáo dục học sinh chưa ngoan 8 . Biện pháp giáo dục và biện pháp giáo dục học sinh chưa 8 ngoan . Công tác GD HSCN và nhiệm vụ nâng cao chất lượng GD 9 toàn diện . Nội dung công tác nâng cao hiệu quả GD HSCN 9 . Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động GD HSCN 11 . Đặc điểm tâm lý lứa tuổi HS THPT 11 . Pháp luật nhà nước 11 . Giáo dục trong nhà trường 12 . Giáo dục trong gia đình 12 . Giáo dục xã hội 12 . Các yếu tố tự giác ở học sinh 13 . Hoạt động của Đoàn TNCSHCM 13 CHƯƠNG SỞ THỰC TIỄN. 14 . Một số đặc điểm tình hình giáo dục của trường THPT Đô 14 Lương 2 . Thực trạng về hạnh kiểm học sinh ở trường THPT 15 . Thực trạng về HSCN ở trường THPT 16 . Nguyên nhân của thực trạng HSCN ở trường THPT 16 . Ảnh hưởng của HSCN ở trường THPT 23 CHƯƠNG III. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GDHSCN Ở 24 TRƯỜNG THPT. 3. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả GD HSCN ở trường THPT . Giáo dục học sinh chưa ngoan thông qua Giáo viên chủ 24 nhiệm GV bộ môn Đoàn thanh niên. . Giáo viên chủ nhiệm mẫu mực có uy tín trước học sinh 24 phải cảm hóa được học sinh chưa ngoan. . Giáo viên chủ nhiệm lựa chọn những thời điểm phù 25 hợp để giáo dục. . Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. . Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh để có 28 biện pháp kip thời. . Giáo viên phải khắc phục lối dạy đơn điệu. 29 . Giáo viên phải chú ý phân loại đối tượng học sinh để 29 động viên khích lệ kịp thời. . Giáo viên thay đổi để xây dựng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.