Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hướng dẫn học sinh tự học, định hướng học tập suốt đời

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hướng dẫn học sinh tự học, định hướng học tập suốt đời" nhằm hướng dẫn học sinh tự học bằng sử dụng email tự động và phần mềm Google Classroom; Định hướng học sinh tiếp cận tới các nguồn tài liệu có chất lượng trên internet. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT THUẬT ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC TỰ HỌC ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÁC GIẢ LÊ THỊ VIỆT HÀ PHAN THỊ MAI MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU . 3 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 3 II. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . 4 III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU . 5 IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU . 5 V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5 B. PHẦN NỘI DUNG . 6 I. KHÁI QUÁT VỀ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TỰ HỌC ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI . 6 II. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TỰ HỌC Ở HỌC SINH THPT TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID 19 . 7 III. ỨNG DỤNG EMAIL TỰ ĐỘNG TRONG THÚC ĐẨY TỰ HỌC ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI . 12 1. Khái niệm email tự động và vai trò của email tự động trong thúc đẩy tự học suốt đời định hướng học tập suốt đời . 12 2. Các bước để tạo email tự động . 13 3. Cách ứng dụng email tự động vào thúc đẩy tự học ở học sinh THPT . 17 4. Ứng dụng email tự động vào định hướng học tập suốt đời . 17 IV. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM GOOGLE CLASSROOM CHO QUẢN LÝ LỚP HỌC QUẢN LÝ NỘI DUNG HƯỚNG DẪN TỰ HỌC ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI. 18 1. Giới thiệu về phần mềm Google Classroom. 18 2. Vai trò của Google Classroom . 18 3. Cách ứng dụng Google Classroom vào thúc đẩy tự học định hướng học tập suốt đời . 18 4. Ứng dụng Google Classroom trong thúc đẩy tự học định hướng học tập suốt đời. 22 V. HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN SỬ DỤNG NỘI DUNG TÀI LIỆU CHO HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC Ở HỌC SINH THPT KHI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN . 22 1. Tài liệu và vai trò của tài liệu . 22 2. Những tiêu chí cơ bản để lựa chọn tài liệu . 23 3. Quy trình hướng dẫn học sinh chọn tài liệu. 23 C. KẾT QUẢ KIẾN NGHỊ . 24 1. Kết quả . 24 2. Kiến nghị . 25 PHỤ LỤC 1 . 26 PHỤ LỤC 2 . 32 PHỤ LỤC 3 . 35 D. TÀI LIỆU THAM KHẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC TỰ HỌC ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Công nghệ thông tin CNTT là một lĩnh vực trong cách mạng cuộc cách mạng công nghiệp đã và đang ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực trên toàn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.