Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p1

Network Host Module 1: Reviewing the Suite of TCP/IP Protocols Hai học viên một nhóm 2 pc ví dụ: PC1 và PC2 sử dụng Windows 2003 server, khai báo IP cho PC của mình: ví dụ : PC1: IP : SM: GW: DNS: PC2: IP: SM: GW: DNS: Lab1: thực hiện lệnh Ping: 1. Tại PC1, vào Start chọn Run gõ vào lệnh CMD 2. Tại cửa sổ CMD thực hiện lệnh ping IP của PC2 như hình bên dưới Học viên chú ý các thông số Bytes, Time, TTL của lệnh ping Học viên thử ping IP của. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên Network Host Module 1 Reviewing the Suite of TCP IP Protocols Hai học viên một nhóm 2 pc ví dụ PC1 và PC2 sử dụng Windows 2003 server khai báo IP cho PC của mình ví dụ PC1 IP SM GW DNS PC2 IP SM GW DNS Lab1 thực hiện lệnh Ping 1. Tại PC1 vào Start chọn Run gõ vào lệ 2. Tại cửa sổ CMD thực hiện lệnh ping II 2 như hình bên dưới Học viên chú ý các thông số Bytes Time TTL của lệnh ping 3. Học viên thử ping IP của PC của nhóm khác trong mạng thử ping ra internet ví dụ như ping chú ý các thông Byte Time TTL của từng lệnh. 4. Học viên thử Ping Ip không tồn tại trên mạng xem thông báo 5. Làm tương tự tại PC2. Lap 2 Network Monitor 1. Cài network monitor trên 2 máy PC1 và PC2. a. Vào menu Starts Setting - Control Panel chọn Add or Remove Programs VSIC Education Corporation Trang 2 70-291 Tài liệu dành cho học viên b. Tại cửa sô Add or Remove Programs cl c. dd Windows Components. ọn Management and Monitoring Tại cửa sô Windows Components Tools d. Sau đó chọn Details e. Check vào network monitor tools - Ok VSIC Education Corporation Trang 3 70-291 Tài liệu dành cho học viên f. Chỉ vào ổ đỉa chứa source windows 2003 - ok 2. Sử dụng network monitor a. Tại PC1 vào menu Start - Programs - Addministrative tools - Network Monitor b. Chọn card mạng đang sử dụng. Tại cửa sổ Microsoft network Monitor vào menu Capture chọn networks chọn card mạng dùng để capture c. Sau khi chọn card mạng xong vào lại menu capture chọn Start bắt đầu captute. d. Vào menu Start chọn Run - Cmd. Thực hiện lệnh ping ip PC2 e. Trở lại cửa sổ Network monitor vào menu capture chọn Stop and view xuất hiện cửa sổ sau VSIC Education Corporation Trang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    76    2    11-12-2023
83    73    4    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.