Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p2

Module 3: Configuring a Client IP Address Để thực hành module này học viên có thể tham khảo lab 1 module 2 phần network services để dựng DHCP server. Trong bài thực hành này xem như DHCP server đã có rồi (giảng viên đã dựng sẳn). Mỗi học viên một máy. Lab 1: Xin IP từ DHCP server, sử dụng lệnh IPCONFIG /RENEW (Xin ip từ DHCP), IPCONFIG /RELEASE (Xoá IP xin từ DHCP), IPCONFIG /ALL (Xem IP) 1. Xoá Ip tĩnh của PC. a. Click phải vào My Network Places chọn Properties b. Click phải vào card mạng cần xóa. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 3 Configuring a Client IP Address Để thực hành module này học viên có thể tham khảo lab 1 module 2 phần network services để dựng DHCP server. Trong bài thực hành này xem như DHCP server đã có rồi giảng viên đã dựng sẳn . Mỗi học viên một máy. Lab 1 Xin IP từ DHCP server sử dụng lệnh IPCONFIG RENEW Xin ip từ DHCP IPCONFIG RELEASE Xoá IP xin từ DHCP IPCONFIG ALL Xem IP 1. Xoá Ip tĩnh của PC. a. Click phải vào My Network Places chọn Properties b. Click phải vào card mạng cần xóa ip chọn Properties c. Chọn Internet Protocol trong phần this connection uses the following items chọn Properties. d. Chọn option Obtain an IP address Automatically và Obtain DNS server address Automatically OK 2. Vaoo start Run - CMD 3. Goõ leanh IPCONFIG RENEW neâ xin IP too DHCP VSIC Education Corporation Trang 8 70-291 Tài liệu dành cho học viên 4. Tieáp tuỉc goõ leanh IPCONFIG ALL neâ xem thoâng tin Ip vốoa xin 5. Sau đó dùng lệnh IPCONFIG RELEASE để xóa ip xin từ DHCP rồi dùng lệnh IPCONFIG ALL để xem lại kết quả. Thực hiện lại bước 3 để xin lại IP thực hiện ping đến ip của máy khác cũng xin từ DHCP kết nối internet Lab 2 Địa chỉ APIPA 1. Thực hiện xóa IP tĩnh như bước 1 Lab 1 hay bước 5 Lab 1. 2. Stop DHCP server. Vào DHCP server click phải vào tên PC chọn all task - Stop giảng viên thực hiện . 3. Học viên vào menu start - Run gõ CMD 4. Gõ lệnh IPCONFIG RENEW thực hiện xin IP 5. Sau đó dùng lệnh IPCONFIG ALL để xem lại Ip VSIC Education Corporation Trang 9 70-291 Tài liệu dành cho học viên 6. Thực hiện lệnh ping đến máy sử dụng địa chỉ APIPA trong mạng. Lab 3 Sử dụng địa chỉ Alternate 1. Học viên thực hiện bước 1 lab 1 để xóa IP 2. Click phải vào My Network Places chọn Properties 3. Click phải vào card mạng chọn Properties 4. Chọn Internet Protocol trong phần this connection uses the following items chọn Properties 5. Chọn tab Alternate Configuration khai báo Ip alternate ok VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    10    1    07-12-2022
156    10    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.