Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p3

Module 5: Isolating Common Connectivity Issues Mỗi học viên một máy, thực hành gán IP bằng lệnh NETSH 1. Xoá Ip tĩnh của PC. a. Click phải vào My Network Places chọn Properties b. Click phải vào card mạng cần xóa ip chọn Properties c. Chọn Internet Protocol trong phần this connection uses the following items, chọn Properties. d. Chọn option Obtain an IP address Automatically và Obtain DNS server address Automatically OK 2. Vào Start Run gõ CMD rồi thực hiện lệnh sau để gán IP cho PC1 VSIC Education Corporation Trang 15 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Thực hiện lệnh sau để gán. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên Module 5 Isolating Common Connectivity Issues Mỗi học viên một máy thực hành gán IP bằng lệnh NETSH 1. Xoá Ip tĩnh của PC. a. Click phải vào My Network Places chọn Properties b. Click phải vào card mạng cần xóa ip chọn Properties c. Chọn Internet Protocol trong phần this connection uses the following items chọn Properties. d. Chọn option Obtain an IP address Automatically và Obtain DNS server address Automatically OK 2. Vào Start - Run gõ CMD rồi thực hiện lệnh sau để gán IP cho PC1 VSIC Education Corporation Trang 15 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Thực hiện lệnh sau để gán DNS cho PC1 4. Tương tự gán WINS cho PC1 VSIC Education Corporation Trang 16 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Thêm một WINS nữa cho PC1 6. Thêm DNS ch VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    55    2    02-03-2024
17    303    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.