Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p4

7. Thực hiện các bước từ 1 đến 6 cho R2 8. Đứng tại client 1 ping thấy Client 2 và ngược lại Lab 2: dùng Static Route 1. Tại R1 và R2 Click phải vào Pcname chọn Disable Routing and remote Access. VSIC Education Corporation Trang 22 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Thực hiện lại các bước từ 1 đến 3 của Lab 1, để enable Routing and Remote Access 3. Tại R1 click phải vào Static Routes chọn New Static Route nhập các thông tin như hình bên dưới ok . 4. Thực hiện tương tư cho R2 với các thông. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 7. Thực hiện các bước từ 1 đến 6 cho R2 8. Đứng tại client 1 ping thấy Client 2 và ngược lại Lab 2 dùng Static Route 1. Tại R1 và R2 Click phải vào Pcname chọn Disable Routing and remote Access. VSIC Education Corporation Trang 22 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Thực hiện lại các bước từ 1 đến 3 của Lab 1 để enable Routing and Remote Access 3. Tại R1 click phải vào Static Routes chọn New Static Route nhập các thông tin như hình bên dưới ok . 4. Thực hiện tương tư cho R2 với các thông số sau Interface chọn card external Card 200 Destination VSIC Education Corporation Trang 23 70-291 Tài liệu dành cho học viên Network mask Gateway Metric 1 5. Tại client 2 ping client 1 và ngược lại Lab 3 dùng lệnh Route Add 1. Thực hiện lại bước 1 và 2 của lab 2 trên R1 và R2 2. Vào start Run CMD 3. Tại R1 gõ lệnh route add mask metric 1 4. Tại R2 gõ lệnh route add mask metric 1 5. Tại R1 và R2 gõ lệnh Route print để xim bảng route table. 6. Thực hiện lệnh ping từ Client 2 đến Client 1 và ngược lại 7. Sau đó dùng lệnh Route -f để xóa bảng route table 8. Thực hiện lệnh ping từ Client 2 đến Client 1 và ngược lại lúc này sẽ không ping được nữa Lab 4 Filter inbound chỉ cho client 1 truy cập web của client 2 1. Tại R1 và R2 thực hiện lại lab1 trong module này 2. Xây dựng web server trên client 2 tham khảo phụ lục 1 3. Tại R1 chọn general tại cửa sổ bên phải click phải vào card external card 200 properties - Inbound filter - new nhập các thông số như hình bên dưới - ok 4. Chọn Drop all pakets except those that meet the criteria bellow - ok - ok 5. Lúc này Client 1 không thể ping client 2 nhưng vẫn truy cập web được từ client 2 6. Có thể thực hiện lại bước 4 nhưng chọn Recieve all pakets except those that meet the criteria bellow khi không muốn cho client 1 truy cập web từ Client 2 VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.