Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p5

Nếu chọn Yes thực hiện các bước từ 6-8 nếu chọn No thì thực hiện bước 9 Nhập vào gateway: là IP internal của R1 add next Nhập vào IP của DNS server ví dụ: next Nhập vào IP của WINS server ví dụ: next Chọn yes để kích hoạt DHCP next finish VSIC Education Corporation Trang 29 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Tại Client 4 dùng lệnh Ipconfig /renew để xin thử IP từ DHCP Lab 4: Cấu hình Reservation 1. Click phải vào Reservations chọn New Reservation VSIC Education Corporation Trang 30 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Nhập vào. | 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. 6. 7. 8. 9. Nếu chọn Yes thực hiện các bước từ 6-8 nếu chọn No thì thực hiện bước 9 Nhập vào gateway là IP internal của R1 - add - next Nhập vào IP của DNS server ví dụ next Nhập vào IP của WINS server ví Chọn yes để kích hoạt DHCP - next t - finish VSIC Education Corporation Trang 29 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Tại Client 4 dùng lệnh Ipconfig renew đế xin thử IP từ DHCP Lab 4 Cấu hình Reservation 1. Click phải vào Reservations chọn New Reservation VSIC Education Corporation Trang 30 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Nhập vào Reservation name IP address vào MAC address của client 4 add 3. Tại client4 gõ lệnh Ipconfig release sau đó gõ Ipconfig renew để xin lại IP xem có xin được IP không Lab 5 Cấu hình scope option 1. Tại DHCP server click phải Scope options chọn Configure Option VSIC Education Corporation Trang .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
1    159    0
1    65    0
1    84    0
1    136    0
1    129    0
1    132    0
1    137    0
1    145    0
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    76    2    18-05-2024
53    78    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.