Bài giảng Tin học lớp 10 bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Bài giảng Tin học lớp 10 bài 1 "Tin học là một ngành khoa học" được biên soạn với mục đích giúp các em học sinh nêu được sự hình thành và phát triển của tin học, trình bày được đặc điểm và vai trò của máy tính điện tử, tìm hiểu về thuật ngữ Tin học. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo và tải bài giảng tại đây. | Bµi 1. Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc C c e VËy c m c h y e m xe m v c ã b µ iÕt cng hoµnh Tin häc b iÕt tin häc ø ng d ô ng vµ p h nh thµnh v µoh t nh ng n i nµo triÓn nh thÕ nµo kh ng ø ø ng dô ø ø øng ng ng ø dô dô ng ng ng dô ng dô ng dô tro ng ng ng tro ng tro ng dô kinh do i o th viÖn qu n lÝ b n vÐ m y bay ng tù é g ng iÒu khiÓn thiÕt kÕ quy ho anh c h c vµ µo t o 1. S ù h nh thµnh vµ ph t triÓn c ña tin häc 1890 1920 1950 1970 Õn nay Ng µnh Tin häc h nh thµnh v µ p h t triÓn thµnh m é t ng µnh kho a häc é c lËp nh m p ø ng nhu c Çu khai th c tµi ng uy ª n th ng tin c ña c o n ng ê i îc g n liÒn v íi m é t c ng c ô lao é ng m íi lµ M y tÝnh iÖn tö . 2. Æc tÝnh vµ vai trß c ña m y tÝnh iÖn tö a. Æc tÝnh TÝnh bÒn bØ lµm viÖc 24 24 g iê . Tè c é xö lÝ nhanh. C c e m h y kÓ TÝnh c hÝnh x c c ao . tª n nh ng Æc tÝnh u tin tro ng L u g i îc nhiÒu th ng v iÖt c ña m y mé t kh ng g ian Gi thµnh h tÝnh phæ biÕn c ao . Ng µy c µng g än nhÑ vµ tiÖn dô ng . Cã thÓ liªn kÕt t o thµnh m ng m y tÝnh kh n ng thu thËp vµ xö lÝ th ng tin tè t h n. b. Vai trß Lµ m é t c ng c ô lao é ng d o c o n ng ê i s ng t o ra Ó trî g ió p tro ng c ng v iÖc hiÖn kh ng thÓ thiÕu tro ng kØ ng uy ª n th ng tin v µ ng µy c µng c ã thª m nhiÒu kh n ng k d iÖu. 3. ThuËt ng Tin häc Tin häc lµ ng µnh kho a häc è i t îng ng hiªn c ø u Th ng tin. C ng c ô M y tÝnh iÖn tö . Tin häc lµ m é t ng µnh kho a häc c ã m ô c tiªu p h t triÓn v µ s ö d ô ng m y tÝnh iÖn tö Ó ng hiªn c ø u c Êu tró c tÝnh c hÊt c ña th ng tin p h ng p h p thu thËp l u tr t m kiÕm b iÕn æ i truy Òn th ng tin v µ ø ng d ô ng v µo c c lÜnh v ùc kh c nhau c ña ê i s è ng x hé i. Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc 1. S ù h nh thµnh vµ ph t triÓn c ña tin häc 2. Æc tÝnh vµ vai trß c ña m y tÝnh iÖn tö 3. ThuËt ng Tin häc

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.