Bài giảng Tin học lớp 10 bài 20: Mạng máy tính

Bài giảng Tin học lớp 10 bài 20 "Mạng máy tính" được thực hiện nhằm giúp các em học sinh trình bày được các thành phần của mạng máy tính, phương tiện và giao thức truyền thông của mạng máy tính, giới thiệu một số thiết bị kết nối mạng có dây và không dây. Các yếu tố cần quan tâm khi thiết kế mạng, . Mời thầy cô cùng xem và tải bài giảng tại đây nhé. | Bµi 20. M ng m y tÝnh T i s ao p h i nè i m ng m y tÝnh S ao c hÐp truyÒn d liÖu Chia s Î tµi ng uyªn th ng tin thiÕt bÞ. T O THµNH HÖ THè NG TÝNH TO N lín Chia s Î tµi ng uyªn T h iÕ t b Þ th n g tin d liÖ u v µ p h Ç n m Ò m . KÕt nè i S ao c hÐp truyÒn d liÖu T o thµnh hÖ thè ng tÝnh to n lín 1. M ng m y tÝnh Gåm ba thµnh phÇn C c m y tÝnh C c thiÕt bÞ m ng m b o kÕt nèi c c m y tÝnh víi nhau. PhÇn mÒm cho phÐp thùc hiÖn viÖc giao tiÕp gi a c c m y tÝnh 2. Ph ng tiÖn vµ g iao thø c truyÒn th ng c ña m ng m y tÝnh A. Ph ng tiÖn truyÒn th ng KÕt nè i c ã d y C c thiÕt bÞ kÕt nè i m ng c ã d y VØ m ng Hub Brid g e S w itc h Ro ute r Gi c C p m c m ng KÕt nè i kh ng d y Dïng s ãng ra i bø c x hång ng o i truyÒn th ng qua vÖ tinh C c thiÕt bÞ kÕt nè i m ng kh ng d y ThiÕt b Þ WAP Wire le s s Ac c e s s Po int c ã c hø c n ng kÕt nè i c c m y tÝnh tro ng m ng v µ kÕt nè i v íi m ng c ã d y . Mç i m y tÝnh p h i c ã v Ø m ng kh ng d y . Wire le s s Ne tw ro rk Card C c yÕu tè c Çn quan t m khi thiÕt kÕ m ng S è l îng m y tÝnh tham g ia m ng Tè c é truyÒn th ng tro ng m ng Þa iÓm l p Æt m ng Kh n ng tµi c hÝnh B. Giao thø c Pro to c o l B n c ã thÓ viÕt b ng tiÕng ViÖt kh ng ViÕt th äc th Bá th Më thïng vµo thïng lÊy th ChuyÓn th ChuyÓn th Õn b u Õn ng ê i iÖn nhËn B u iÖn B u iÖn ph n lo i vµ ph n lo i vµ c huyÓn th c huyÓn th Giao thø c truy Òn th ng lµ b é c c q uy t c c ô thÓ p h i tu n thñ tro ng v iÖc trao æ i th ng tin tro ng m ng g i a c c thiÕt b Þ nhËn v µ truy Òn d liÖu. VÝ d ô Giao thø c v Ò tè c é truy Òn khu n d ng d liÖu kiÓm s o t lç i Bé g iao thø c truy Òn th ng îc d ïng p hæ b iÕn hiÖn nay tro ng c c m ng Æc b iÖt tro ng m ng to µn c Çu Inte rne t lµ TCP IP. 3. Ph n lo i m ng m y tÝnh A. The o ph n bè Þa lÝ M ng c ô c bé LAN Lo c al Are a Ne two rk Lµ m ng kÕt nè i c c m y tÝnh ë g Çn nhau VÝ dô tro ng mé t phßng mé t to µ nhµ mé t xÝ ng hiÖp . M ng diÖn ré ng WAN Wide Are a Ne two rk Lµ m ng kÕt nè i c c m y tÝnh ë c c h nhau mé t kho ng c c h lín.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.